Tarkennettu haku: Julkaisut

Operaattori

Näytetään 50 / 2671

Näytä
Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä.
Karlsson, Liisa: Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä. Teoksessa Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. 2012. Suomen kasvatustieteellinen seura. Jyväskylä. s. 235-283.
Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment
Knuuttila, V. & Kuusisto, K. & Saarnio, P. & Nummi, T. (2012). Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment. Counselling Psychology Quarterly. Volume 25, 2012. Issue 4. https://doi.org/10.1080/09515070.2012.707116
Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen
Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa.
Vähätalo, Lauri (2018). Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa. Teoksessa Osaaminen esiin. Ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus (toim. Harri Kukkonen ja Anu Raudasoja). Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-osaaminen-esiin [Viitattu 20.4.2018].
Sosiaalinen tausta ja rikollisuus
Jaakkola, Risto (1965). Sosiaalinen tausta ja rikollisuus. Sosiologia 2(2), 90-100.
Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu
Kuusinen, Jorma & Blåfield, Lea (1974). Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja; 229.
Vanhoista vanhimpien terveys ja elämätilanne. Tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+- tutkimuksesta
Helminen, Sanna & Sarkeala, Tytti & Enroth, Linda & Hervonen, Antti & Jylhä, Marja (2012). Vanhoista vanhimpien terveys ja elämätilanne. Tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+- tutkimuksesta. Gerontologia 26(3):162-171.
Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta
Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2014). Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa.
Hiilamo H, Tuulio-Henriksson A. (2012) Terapiaa, lääkkeitä ja toisia ihmisiä. Sosiaalisen tuen merkitys masennuksesta toipumisessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2012:49:209-219.
Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen
Nevala, Niina & Paaso, Maria (2017). Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista
Eronen, A. & Eskelinen, M. & Kinnunen, P. & Rönnberg, L. & Tiermas, P. & Urponen, K. (1998). Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Suomalaisten politiikkatietämys
Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008). Suomalaisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima. Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6.
Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa
Wilska, Terhi-Anna (2001). Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa. Teoksessa: Nuori ruumis (toim. Raili Välimaa & Anne Puuronen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 21.
Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia.
Kotilainen, Sirkku & Siivonen, Katriina & Suoninen, Annikka (2010). Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31.
Kunnat ja ympäristökonfliktit
Kettunen, Aija (1998). Kunnat ja ympäristökonfliktit. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Acta / Suomen kuntaliitto; 96.
Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous.
Häikiö, Martti ja Ylitalo, Essi: Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009 (2009) [verkkodokumentti]. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. http://www.defmin.fi/index.phtml?463_m=4157&s=263 [viitattu 10.1.2011]
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät (1994). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Sosiaaliturvan keskusliiton selvityksiä ja tutkimuksia; 1/1994.
Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
Niemelä, Kati (2006). Vieraantunut vai pettynyt? Kirkosta eroamisen syyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; 95.
Kirkko uudelle vuosituhannelle
Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä Kati (2000). Kirkko uudelle vuosituhannelle. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996-1999. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön
Pasanen, Tiina (2005). Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian Pro gradu -tutkielma.
Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä
Pajala, A. and Jakulin, A. 2007. Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä, Politiikka 49(3), 141-154.
Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla
Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1988). Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla. Kasvatus 19(1), 22-31.
Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.
Taavetti, Riikka (2016) "Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä." Teoksessa. Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä - Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147.
Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa
Tähtinen, J. (2003). Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa. Julkaisussa Heidi Sinervaara-Niskanen & Raimo Ojala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3.
Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen?
Laukkanen, E. (2012). Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen? Työelämän tutkimus 2/2012, 188-197.
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003 (2003). Toim. Kari Paakkunainen. Helsinki: Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.
Yhteistä kieltä etsimässä. Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa
Tiira, Kirsi (2000). Yhteistä kieltä etsimässä. Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Varhaiskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Saatavissa verkkodokumenttina: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/Tutkimus/Kirsi_Tiiran_gradu.pdf [viitattu 31.5.2007].
Ammattiliitto, jäsen ja sosialisaatio -Analyysi eroista ja yhtäläisyyksistä SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenliittojen jäsenten ja aktiivien talouspoliittisissa arvoissa.
Simi, Antti (2018). Ammattiliitto, jäsen ja sosialisaatio -Analyysi eroista ja yhtäläisyyksistä SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenliittojen jäsenten ja aktiivien talouspoliittisissa arvoissa. Tampere. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. Kandidaatintutkielma.
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta (2014). Helsinki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. Tiedotteita ja katsauksia: Joulukuu 2014; 1/2014. http://www.defmin.fi/files/2973/MTS_Raportti_suomeksi_nettiversio.pdf [viitattu 2.2.2015].
How Historical Attitudes to Violence to Children were Changed
Sariola, Heikki (2008). How Historical Attitudes to Violence to Children were Changed [verkkodokumentti]. Children Webmag 1.6.2008. http://www.childrenwebmag.com/articles/child-care-social-issues/how-historical-attitudes-to-violence-to-children-were-changed [viitattu 4.7.2012].
Lehtitilausten puhelinmyynnin kulttuurinen mielikuva ja jokapäiväinen työ.
Koivunen, Tuija (2007). Lehtitilausten puhelinmyynnin kulttuurinen mielikuva ja jokapäiväinen työ. Yhteiskuntapolitiikka (72) 3, 321-329
Yksi päivä mediaa
Kytömäki, Juha & Nirkko, Juha & Suoninen, Annikka (2003). Yksi päivä mediaa. SKS, Kansanelämän kuvauksia; 63. Tampere.
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö (2003). UM/Kehitysyhteistyöosasto: lokakuu 2003 [verkkodokumentti]. Helsinki: Taloustutkimus. http://global.finland.fi/mielipidemittaus2003.pdf [viitattu 11.1.2005].
Vanhemman lämpimän tunneilmaisun ja kontrolloivuuden yhteydet lapsen sosiaalisiin ongelmiin
Siipola, A.-K. (2016). Vanhemman lämpimän tunneilmaisun ja kontrolloivuuden yhteydet lapsen sosiaalisiin ongelmiin. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Kandidaatintutkielma
Ikä- ja sukupolvityypillisten arvojen tarkastelua
Räsänen, Pekka (2004). Ikä- ja sukupolvityypillisten arvojen tarkastelua. Teoksessa: Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus (toim. Jani Erola & Terhi-Anna Wilska), 199-214. Jyväskylä: Sophi.
Vaikutusmahdollisuudet ja elämänlaatu: kehitysvammaisten kokemuksia itsemääräämisestä
Autio, Tiina (1993). Vaikutusmahdollisuudet ja elämänlaatu: kehitysvammaisten kokemuksia itsemääräämisestä. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Kehitysvammaliiton julkaisuja; 16.
Äidit liukuhihnalla. Medikalisaatio, äitiyshuollon palvelujärjestelmä ja naisten kokemukset
Vehviläinen KH. Äidit liukuhihnalla. Medikalisaatio, äitiyshuollon palvelujärjestelmä ja naisten kokemukset. Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, Lisensiaatintutkimus, 127s, Kesäkuu 2000.
Sosiaalibarometri 2005: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista
Eronen, Anne & Londén, Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2005). Sosiaalibarometri 2005: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Sodan koskettamat. Tulkitseva fenomenologinen analyysi lapsuusajan sotamuistoista
Huhtinen, Nina (2018). Sodan koskettamat. Tulkitseva fenomenologinen analyysi lapsuusajan sotamuistoista. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811012765
Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation
Purhonen, Semi & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo (2011). Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation. Acta Sociologica 54 (4), 385-402.
Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010
Niemelä, Jari & Ahola, Sakari & Blomqvist, Carita & Juusola, Henna & Karjalainen, Merja & Liljander, Juha-Pekka & Mielityinen, Ida & Oikarinen, Kerttu & Moitus, Sirpa & Mattila, Johanna (2011). Tutkinnonuudistuksen arviointi 2010. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17:2010.
Sukupuolisterotypiat sähköpostihuumorissa
Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2007). Sukupuolisterotypiat sähköpostihuumorissa. Sosiologia 44(3), 191 - 203.
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000
Kunttu, Kristina & Huttunen, Teppo (2001). Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000. Helsinki: Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia; 45.
Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000 - 2003
Hytönen, Maarit & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Salonen, Kari (2004). Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000 - 2003. Jyväskylä: Gummerus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; 89.
Terveysbarometri 2006: ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen terveyden edistämiseen
Parviainen, Heikki & Karjalainen, Karoliina & Nykyri, Päivi & Koskinen-Ollonqvist, Pirjo (2006). Terveysbarometri 2006: ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen terveyden edistämiseen. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja; 5/2006.
Kansalaismielipide ja kunnat: ilmapuntari 2004
Kansalaismielipide ja kunnat: ilmapuntari 2004 (2004). Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 55.
"Ei niitä kuitenkaan täällä näy" Koettu turvallisuus Suomen maaseudulla 2012-2016 ja poliisin säästötoimenpiteet.
Sipponen, Samuli (2018) "Ei niitä kuitenkaan täällä näy" Koettu turvallisuus Suomen maaseudulla 2012-2016 ja poliisin säästötoimenpiteet. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto
Nuorten aikuisten kerronnallisen identiteetin rakentuminen psykiatrian toimintaympäristössä.
Mattila, Elina (2018). Nuorten aikuisten kerronnallisen identiteetin rakentuminen psykiatrian toimintaympäristössä. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Keilaten vai kävellen? Metsäammattilaisten näkemyksiä laserkeilausperusteisen metsävaratiedon luotettavuudesta ja toimivuudesta metsäsuunnittelussa
Järvinen, Vesa (2015) Keilaten vai kävellen? Metsäammattilaisten näkemyksiä laserkeilausperusteisen metsävaratiedon luotettavuudesta ja toimivuudesta metsäsuunnittelussa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen pro gradu -tutkielma.
Näytä