Display study description .

FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Niemelä, Kaisa (Tampereen yliopisto)

Keywords

koulut, opettajat, opetus, peruskoulu, perusopetus, sukupuoli-identiteetti, sukupuolierot, sukupuolikasvatus, sukupuolineutraalius, sukupuoliroolit

Abstract

Aineisto sisältää opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä opetustyössä.

Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan vapaita tekstejä annetusta aiheesta. Osallistujille annettiin myös apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin esimerkiksi sitä, miten sukupuoli vastaajan mielestä näkyy kouluarjessa ja tuottaako sukupuoli eriarvoisuutta koulussa. Lisäksi ohjeistettiin pohtimaan sitä, edistääkö vastaaja jollakin tavalla itse sukupuolista tasa-arvoa opetustyössään, tai kokeeko hän ylipäätään tarpeelliseksi huomioida tai pohtia sukupuolen merkitystä omassa opetuksessaan. Yhdessä apukysymyksessä pyydettiin myös kertomaan omista näkemyksistään liittyen feminismiin.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, toimiiko luokanopettajana vai aineenopettajana.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.