FSD2294 Tiedebarometri 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Tiedebarometri 2007

Aineistonumero

FSD2294

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2294

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Sisällön kuvaus

Aineistossa ovat tarkastelun kohteena erilaiset tieteellisen tiedon tuottamiseen, tasoon, tarpeellisuuteen ja tuotantoedellytyksiin liittyvät näkökohdat, tieteellis-teknisen kehityksen hyödyt ja riskit ja tieteen moraali. Aineistossa on esillä kansalaisten tiedettä koskevat käsitykset, mielipiteet, arviot, arvostukset, asenteet, tulevaisuudenodotukset ja osin tiedotkin.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka aktiivisesti he seuraavat eri tiedotusvälineistä erilaisia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia. Erikseen kysyttiin kuinka kiinnostunut vastaaja on muun muassa lääketieteen kehityksestä, bioteknologiasta, avaruustutkimuksesta, historiantutkimuksesta ja koulutus- ja tiedepolitiikasta. Edelleen kysyttiin mitkä tietolähteet ovat vastaajalle tärkeimpiä tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjiä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään yksi nykyisin toimiva ja yksi aikaisemmin toiminut merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja, sekä suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö. Tämän jälkeen heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuinka hyvin erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat maassamme nykyisin, ja millaisiksi he näkevät tieteen mahdollisuudet ratkaista erilaisia ongelmia tai tuoda parannusta ihmisten elämään.

Lopuksi vastaajalle esitettiin useita väittämiä tieteestä ja tutkimuksesta. Väittämät käsittelivät erilaisia uskomuksia, tieteen tehokkuutta, tieteen ja uskonnon suhdetta, eläinkokeita, geeniteknologiaa, tekniikan kehitystä, tutkimusvarojen kohdentamista, tieteellisen tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa, ufo-havaintoja, telepatiaa, homeopatiaa, korkeasti koulutettujen aivovientiä ja -tuontia sekä tiedeyhteisön toiminnan vastuullisuutta. Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, perus- ja ammattikoulutuksesta ja ammattiryhmästä.

Asiasanat

instituutiot; joukkoviestimet; kehitys; käsitykset; mielipiteet; tiedemiehet; tiedonlähteet; tieteen edistyminen; tieteet; tutkijat; tutkimus; uskomukset; yhteiskunnalliset vaikuttajat

Tieteenala/Aihealue

  • Yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • Biotekniikka (sanastosta CESSDA Topic Classification)
  • Tietotekniikka (sanastosta CESSDA Topic Classification)
  • Koulutuspolitiikka (sanastosta CESSDA Topic Classification)

Sarja

Tiedebarometrit

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Yhdyskuntatutkimus

Tuottajat

  • Tieteen tiedotus ry

Ajallinen kattavuus

2007

Aineistonkeruun ajankohta

2007-05-03 – 2007-07-06

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Suomen 18 - 70-vuotias väestö (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Satunnaisotanta väestön keskusrekisteristä. Otoskoko 3000.

Postituskierroksia oli kaksi, ts. vastauksia 'karhuttiin' kerran. Tiedonkeruu tuotti tulokseksi yhteensä 1078 analyysikelpoista lomaketta.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

35,9

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

141 muuttujaa ja 1078 havaintoa.

Datan versio

1.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto edustaa keskeisten demografisten, sosiaalisten ja alueellisten tekijöiden suhteen osalta keskimääräisväestöä verrattain hyvin. Koulutusrakennejakaumat painottuvat hieman korkean koulutuksen suuntaan. Myös sukupuoliedustavuudessa on lievää naisten yliedustusta.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus): Tiedebarometri 2007 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2007-12-10). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2294

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Tiedebarometri 2007. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Helsinki : Tieteen tiedotus ry, 2007. Saatavissa : http://www.sci.fi/~yhdys/tb3/tiedebaro3.htm [viitattu 10.12.2007]

Julkaisut aineistosta Tooltip

Tiedebarometri 2007. Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen (2007). Helsinki: Tieteen tiedotus ry. http://www.sci.fi/~yhdys/tb3/tiedebaro3.htm [viitattu 10.12.2007]

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.