Näytä aineistokuvailu.

FSD1111 Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996

Aineistonumero

FSD1111

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1111

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Söderling, Ismo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin ihmisten asenteita maahanmuuttoa kohtaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Suomessa asuvien pakolaisten ja ulkomaalaisten määrää sekä nimeämään kolme suurinta pakolaisryhmää Suomessa. Vastaajat arvioivat myös kuinka paljon suomalaisia ja ulkomaalaisia he olettavat ja toivovat olevan vuonna 2030. Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisiin väittämiin, jotka koskivat mm. seuraavia aiheita: suomalainen yhteiskunta, ulkomaalaisten maahanmuutto Suomeen ja sen syyt, suhtautuminen ulkomaalaisiin, maahanmuuttajien kulttuurien säilyttäminen, työllisyys ja ulkomaalaiset, maahanmuutto ja talous, oma kansallisidentiteetti ja hyvinvointi, halu lisätä tai vähentää menoja veroista kustannettavista asioista, EU ja Suomi, tärkeät yhteiskunnalliset tavoitteet, uskonnollisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä perheen sukupolvien välinen avunanto.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan eri ulkomaalaisryhmien sekä eri maiden kansalaisten muuttoon Suomeen sekä mitä seurauksia he ajattelevat olevan ulkomaalaisten maahanmuutosta. Vastaajilta tiedusteltiin, aikovatko he muuttaa, ja jos aikovat muuttaa niin miksi ja minne. Lisäksi kysyttiin, että jos kaksi yhtä pätevää henkilöä hakee työtä, kumman pitäisi saada työ ja kumpi työn saa, kun henkilöt ovat hetero- tai homoseksuaali, mies tai nainen, maahanmuuttaja tai suomalaissyntyinen, tupakoitsija tai tupakoimaton, siviilipalvelun tai aseellisen palvelun suorittanut. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta olisi kunnon suomalainen. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, nykyinen asuinkunta, syntymäkunta, mielipide asuinympäristöstä, koulutus, oma ja puolison pääasiallinen toiminta ja ammatti, ulkomailla oleskelun määrä ja laatu, ulkomaalaisten tuttavien lukumäärä, uskonnollisuus, talouden tulot ja jäsenmäärä, vuoden sisällä luettujen kirjojen määrä ja omistamien kirjojen hyllymetrimäärä, sanomalehtien lukemiseen päivittäin käytetty määrä ja puoluekanta.

Asiasanat

asenteet; ennakkoluulot; maahanmuutto; pakolaiset; suvaitsevaisuus; ulkomaalaiset; yleinen mielipide

Tieteenala/Aihealue

  • yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • maahanmuutto, maastamuutto ja sisäinen muuttoliike (CESSDAn luokitus)
  • sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet (CESSDAn luokitus)
  • vähemmistöt (CESSDAn luokitus)

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Söderling, Ismo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Tuottajat

  • Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos

Ajallinen kattavuus

1996

Aineistonkeruun ajankohta

1995-12-01 – 1996-02-01

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

18 - 75-vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset (poislukien Ahvenanmaa)

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Otannan suoritti Tilastokeskus. Otoksen koko 1500, vastanneita 778. Kato testattiin 10 muuttujan osalta vastaavan ikäiseen koko väestöön. Aineistossa olivat hieman yliedustettuina naiset ja eteläsuomalaiset, aliedustettuina taas ruotsinkieliset (koska ei ollut ruotsinkielistä lomaketta). Muiden seitsemän väestömuuttujan osalta ei ollut eroja vastanneiden ja koko 18-75 -vuotiaan väestön välillä (siviilisääty, ikä, kaupunkilaisia, pääkaupunkilaisia, lukion suorittaneita, työttömyysaste, vasemmistoa äänestäneitä).

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

52 %

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

252 muuttujaa ja 755 havaintoa.

Datan versio

1.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineiston kato ei ole systemaattinen.

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu asuinkuntamuuttuja ja siihen on lisätty läänimuuttuja.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Söderling, Ismo (Väestöliitto): Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2002-01-23). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1111

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Erityisehdot

Jatkokäyttäjien tulee lähettää yksi kappale valmista tutkimusjulkaisua osoitteeseen: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, PL 849, 00101 HELSINKI.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Aineistosta on tuotettu lukuisia esitelmiä, mm. Maailman väestötieteen konferenssissa Beijingissä (1997) ja Euroopan väestötieteen konferenssissa Haagissa (1999).

Julkaisut aineistosta

Söderling, Ismo (1996). Tervetuloa, mutta...: suomalaisten ulkomaalaisasenteet syksyllä 1995. Erikoisraportti. Monitori 3(4), 19-23.

Söderling, Ismo (1997). Maahanmuuttoasenteet ja elämänhallinta. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; D30.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.