Näytä aineistokuvailu.

FSD0115 ISSP 2000: ympäristö II: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

ISSP 2000: ympäristö II: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD0115

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD0115

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus)

Muut tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Ylitalo, Marko (Tilastokeskus)

Sisällön kuvaus

Aineisto on vuoden 2000 kansainvälisen ISSP-tutkimuksen Suomen osuus. Tässä aineistossa on lisäksi mukana muutama kansallinen kysymys (kysymykset 5, 6, 29, 48 ja 52), joita ei ole kansainvälisessä vertailuaineistossa. Tutkimuksessa kartoitetaan laajasti ihmisten ympäristöasenteita ja mielipiteitä ympäristönsuojelusta. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan useita väittämiä, jotka koskivat ympäristönsuojelua, talouskasvua, eläinkokeita, luonnon pyhyyttä, nykyistä elämäntapaamme, kasvihuoneilmiötä, lääketiedettä, maailman nykytilaa ja tulonjakoa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka halukas hän itse olisi erilaisiin uhrauksiin ympäristön puolesta ja kuinka vaarallisia hänen mielestään ympäristölle ovat teollisuuden aiheuttama ilmansaastuminen, maanviljelyksessä käytettävät myrkyt, kasvihuoneilmiö, geneettinen muuntelu, ydinvoimalat ja Suomen järvien ja jokien saastuminen. Vastaajalta kysyttiin myös, pitäisikö hallituksen pakottaa ihmiset suojelemaan ympäristöä, toimiiko Suomi maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun hyväksi, pitäisikö ympäristöongelmia varten olla kansainvälisiä sopimuksia ja hidastuuko Suomen talouskasvu ellemme huolehdi ympäristöstämme paremmin. Lisäksi kysyttiin, miten paljon vastaaja luottaa eri tahojen, kuten elinkeinoelämän, ympäristöjärjestöjen, ministeriöiden, Euroopan unionin, tutkimusorganisaatioiden ja eri tiedotusvälineiden antamaan tietoon saasteiden aiheuttajista.

Vastaajaan omaan käyttäytymiseen liittyen kysyttiin, miten usein hän rajoittaa oman auton käyttöä ympäristösyistä, kuinka usein hän lajittelee jätteitä, onko hän jäsenenä jossain luonnon- tai ympäristönsuojeluryhmässä ja onko hän viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana ottanut osaa mielenosoitukseen ympäristöasian hyväksi tai lahjoittanut rahaa jollekin ympäristönsuojelujärjestölle. Lisäksi tiedusteltiin vastaajan näkemystä Jumalasta. Mukana on myös muutamia yhteiskuntaa yleisesti koskevia kysymyksiä. Vastaajilta kysyttiin, mikä on valtiovallan vastuu tuloerojen pienentämisessä ja mitkä ovat valtion tärkeimmät tehtävät, ja onko tieteestä enemmän haittaa kuin hyötyä. Taustatietoina kerättiin tietoja vastaajan työssäkäynnistä, viikottaisesta työajasta, ammatista, siviilisäädystä, ammattiyhdistysjäsenyydestä, uskonnollisuudesta, koulutuksesta, iästä, sukupuolesta, puoluepoliittisesta suuntautuneisuudesta, äänestyskäyttäytymistä edellisissä vaaleissa, työpaikan koosta, asumismuodosta, asuinalueesta ja kotitalouden koosta sekä puolison koulutuksesta, työssäkäynnistä ja ammatista.

Asiasanat

autoilu; elintaso; energiansäästö; energiapolitiikka; ilman saastuminen; jätteet; kasvihuoneilmiö; kierrätys; liikenne; luonnonsuojelu; luonto; saastuminen; tiedonvälitys; torjunta-aineet; vesien saastuminen; ydinvoimalat; ympäristöaktivismi; ympäristömerkintä; ympäristönsuojelu; ympäristöongelmat; ympäristöpolitiikka; ympäristötietoisuus

Tieteenala/Aihealue

Sarja

ISSP (International Social Survey Programme)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Tilastokeskus

Tuottajat

  • Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
  • Tilastokeskus
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Ajallinen kattavuus

2000

Aineistonkeruun ajankohta

2000-11-01 – 2001-01-26

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

15 - 74-vuotiaat suomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Lähdeaineistot

Aluemuuttuja ja kielimuuttuja on yhdistetty aineistoon Tilastokeskuksen rekisteristä.

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otanta

Systemaattinen satunnaisotanta väestörekisteristä. Lajittelujärjestys: kuntakoodi ja syntymäpäivä. Otoskoko 2500, joista suomenkielisiä 2364 (94.6%) ja ruotsinkielisiä 136 (5.4%). Kaksi karhukierrosta.

Analyysikelpoisia lomakkeita palautettiin 1528. Kato: ei vastannut 907, kieliongelma 1, osoite tuntematon 5, kieltäytyi 13, sairas 5, palauttanut tyhjän lomakkeen 38, ulkomailla 4, yht. 972.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

61,30 %

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

115 muuttujaa ja 1528 havaintoa.

Datan versio

2.1

Katso myös

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

Aineiston käytössä huomioitavaa

Ruotsinkielisissä lomakkeissa oli toiseksi viimeisessä, henkilökohtaisia tuloja koskevassa kysymyksessä 59 käännösvirhe. Siinä kysyttiin samaa asiaa kuin kysymyksessä 60 eli kotitalouden kokonaistuloja. Näiden osalta ainoastaan yhden aikuisen talouksien osalta voidaan kyseiselle muuttujalle saada arvo.

Kysymyksiin 36-43 liittyvät muuttujat ovat Ympäristöministeriön rahoittamia ja puuttuvat arkistoidusta aineistosta.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

International Social Survey Programme (ISSP) & Blom, Raimo (Tampereen yliopisto) & Melin, Harri (Tampereen yliopisto) & Tanskanen, Eero (Tilastokeskus): ISSP 2000: ympäristö II: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.1 (2006-05-08). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD0115

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Lisätietoja ja koko kansainvälinen aineisto (sis. englanninkielisen Suomen aineiston) on saatavana Saksan tietoarkistosta GESISistä: ZA3440: International Social Survey Programme: Environment II - ISSP 2000.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Aineistossa käytetty kansainvälinen ammattiluokitus: ISCO-88 (COM) - EU:n versio ILOn ammattiluokitus ISCO-88:sta

Julkaisut aineistosta

Ekblom, Marja-Leena (2003). Suomalaiset naiset ja ympäristö. Tutkimus naisten ympäristömyönteisyyden taustatekijöistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Haanpää, Leena (2005b). Vihreyden tavoittelusta totunnaisiin kulutustapoihin. Teoksessa: Kuluttava nuoruus (toim. Minna Autio & Petri Paju), 114-127. Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Nuorisotutkimusverkosto & Stakes. Nuorten elinolot -vuosikirja; V & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 62 & Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja; 32.

Haanpää, Leena (2007). Colour green. A structural approach to the environment-consumption nexus. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja A; 7/2007.

Jääskeläinen, Kersti (2003). Suomalaisten ympäristöarvot ja yksilön valinnat. Tutkimus sosiaalisen aseman vaikutuksesta suhtautumisessa ympäristösuojeluun. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Nordberg, Juhana (2016). Suomalaisten ympäristöasenteiden muutos ja väestöryhmittäiset profiilit 2000-luvulla. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiologian kandidaatintutkielma.

Nurmela, Juha & Kiianmaa, Nelli & Tanskanen, Eero (2001). Kestävän kehityksen tuki ry? Tietoaika 4/2001, 10-13.

Nyman, Markku (2008). Kansalaisyhteiskunta ja vertaistuki [verkkodokumentti]. Oulu: Hyvän mielen talo ry. http://www.hyvanmielentalo.fi/media/julkaisut/Nyman_kansalaisyhteiskunta_secured.pdf [viitattu 8.9.2009].

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.