Display study description .

FSD3278 Työttömät ja osallisuus 2016-2017

Authors

  • Isola, Anna-Maria (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Vaara, Mariitta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Keywords

elämänhallinta, kuntoutuspalvelut, köyhyys, luottamus, mielekkyys, osallisuus, työkyky, työpajat, työttömyys, yhteisöllisyys

Abstract

Aineisto sisältää kymmenen fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu THL:n Sokra-hankkeen koordinoimiin ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin osallistuneita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä sekä ohjaajia. Hankkeiden tavoitteena oli lisätä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä torjua köyhyyttä ja parantaa osallistujien työkykyä. Kuhunkin ryhmähaastatteluun osallistui 3-10 henkilöä, joista osa oli ohjaajia. Haastattelut jaettiin pääsääntöisesti yli 40-vuotiaiden ja alle 40-vuotiaiden ryhmiin. Osa haastateltavista oli ollut jo pitkään työelämän ulkopuolella.

Haastatteluissa keskusteltiin osallistujien tulevaisuudennäkymistä, hyvistä kokemuksista sekä heidän kokemuksistaan siitä, pystyvätkö he vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun tai yhteisiin asioihin. Haastateltavilta kysyttiin myös, minkälaisen tekemisen he kokevat merkitykselliseksi, millaista toimintaa he haluaisivat lisää ja miten he ovat päätyneet mukaan hankkeen toimintaan. Haastateltavat kertoivat omista onnistumisen kokemuksistaan ja siitä, keneltä he saavat myönteistä palautetta. Osallistujat kertoivat myös itselleen tärkeistä yhteisöistä ja siitä, kokevatko he kuuluvansa mihinkään ryhmään. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin vielä, millaista apua he kokevat tarvitsevansa ja saavatko he sitä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, paikka, haastateltavien sukupuoli sekä ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.