Display study description .

FSD3248 Luterilaisuuskysely 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)

Keywords

Jumala, evankelis-luterilainen kirkko, jumalanpalvelus, kirkon jäsenyys, kristillisyys, luterilaisuus, rukoileminen, usko, uskonnollisuus

Abstract

Tutkimuksella selvitettiin suomalaisten ajatuksia luterilaisuudesta. Vastaajille esitettiin ensin uskontoa ja elämänkatsomusta koskevia väittämiä. Tämän jälkeen kysyttiin, olivatko vastaajat havainneet luterilaisen kirkon reformaation merkkivuoteen liittyviä teemoja eri yhteyksissä ja oliko merkkivuoden vietto tuonut uusia ajatuksia reformaation ja luterilaisuuden merkityksestä suomalaiseen kulttuuriin.

Tämän jälkeen tiedusteltiin, kuuluvatko vastaajat kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, kuinka usein he osallistuvat jumalanpalveluksiin, kuinka usein rukoilevat ja uskovatko he Jumalan olemassaoloon.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, suuralue, perheen elämänvaihe, asuinpaikkakunnan tyyppi, ammattiryhmä, kotitalouden tuloluokka, koulutus, sosiaalisen median kanavien käyttö ja esimiesasema.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.