Display study description .

FSD3167 Ammatillisten opettajien näkemyksiä osaamisperusteisesta koulutuksesta 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vähätalo, Lauri (Tampereen yliopisto)

Keywords

ammatilliset opettajat, arviointi, henkilökohtaistaminen, joustavuus, opettajuus, toisen asteen koulutus, työelämälähtöisyys, työelämävalmiudet, työelämään tutustuminen, työn kuormittavuus

Abstract

Kysely on tehty osana pro gradu -tutkielmaa ja toteutettu osana TAMK:n (Tampereen ammattikorkeakoulun) ammatillisen opettajakoulutuksen järjestämää Tutkesta toimintaan -koulutusprojektia. Tutkimuksella kartoitettiin, miten toisen asteen ammatilliset opettajat kokevat osaamisperusteiseen ajatteluun siirtymisen vaikuttaneen koulutuksen toteuttamiseen.

Kyselyn alussa kyseltiin yleisesti osaamisperusteisuudesta; muun muassa sitä, miten käsite mielletään, kuinka paljon se näkyy omassa organisaatiossa ja onko sillä ollut vaikutusta omaan työtaakkaan sekä onko omien työtehtävien vaatimuksiin vastaaminen edelleen mahdollista. Seuraavaksi kyselyssä esitettiin väitteitä liittyen opintojen henkilökohtaistamiseen sekä joustavuuteen. Opettajilta kysyttiin lisäksi, miten henkilökohtaistaminen näkyy työn arjessa ja kysyttiin mielipidettä joustavuuden sekä henkilökohtaistamisen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä.

Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin esittelemään väittämiä ammatillisen koulutuksen opettajuudesta ja sen muutoksista. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan, minkälaista osaamisperusteinen opettaminen on ja onko opettajan roolissa tapahtunut muutos osaamisperusteiseen koulutukseen siirryttäessä.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä osaamisperusteisesta arvioinnista, esimerkiksi ”Osaamisperusteinen arviointi on yksinkertaista”. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan omin sanoin, miten osaamisperusteisuuteen siirtyminen on vaikuttanut arkisiin työtehtäviin. Lopuksi vastaajille annettiin vielä mahdollisuus kuvailla omin sanoin, miten osaamisperusteisuus on muuttanut suomalaista ammatillista koulutusta.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat sukupuoli, ikä, organisaatio, työkokemus vuosina ja toimenkuva.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.