Display study description .

FSD3165 Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013

Authors

  • Tuomaala, Vaula (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Keywords

alkoholiongelmat, asumispalvelut, asunto ensin, laadullinen asennetutkimus, päihdeongelmat, päihteet, sosiaaliala, tehostettu palveluasuminen, toimijuus, tuettu asuminen, yhteisöasuminen, yhteisövalmennus

Abstract

Tutkimuksen aineisto koostuu laadullisen asennetutkimuksen virikemenetelmällä tehdyistä puolistrukturoiduista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista. Haastateltavia, joista 10 oli asumisyksiköiden työntekijöitä ja 6 asukkaita, pyydettiin ottamaan kantaa yhdeksään asumisyksiköiden arkeen, yhteisövalmennukseen ja asunto ensin -periaatteeseen liittyvään väittämään. Kaikki haastateltavat sekä haastattelija osallistuivat ennen haastatteluja Kaapeli-yhteisövalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa. Yhdessä haastattelussa oli lisäksi mukana kolme yhteisövalmennuksen käynyttä vapaaehtoista vertaistoimijaa.

Haastateltavat ottivat kantaa esimerkiksi työntekijöiden ja asukkaiden rooleja, yhteisöllisyyttä sekä yhteisövalmennuksen vaikutuksia koskeviin väittämiin. He kommentoivat myös väitteitä liittyen siihen, aiheuttaako päihteidenkäyttö ongelmia asumisyksikössä ja onko asumisen sujuminen asukkaasta itsestään kiinni.

Aineisto sisältää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Taustatietoja ovat haastattelupäivämäärä, haastattelun tyyppi (yksilö- tai ryhmähaastattelu) sekä haastateltavan sukupuoli ja rooli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.