FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016

Authors

  • Tampere Praksis

Keywords

avopalvelut, ehkäisevä sosiaalityö, julkinen sektori, julkiset palvelut, lapset, lapsiperheet, lastensuojelu, palveluohjaus, perhe-elämä, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, sosiaalityöntekijät, tiimityö

Abstract

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin perhepalveluiden palvelupäällikön yksilöhaastattelun ja kolmen palveluohjaajan ryhmähaastattelun. Haastattelut toteutettiin kahdella eri sosiaaliasemalla Tampereella. Aineisto on kerätty osana laajempaa Tampere Praksis tutkimushanketta.

Haastattelukysymykset rakentuivat neljän eri teemaan ympärille. Käsiteltävät teemat olivat palveluohjaajan työnkuva, perhepalvelut palveluohjauksen kontekstissa, palveluohjauksen asiakkuudet sekä perhepalveluiden kehittäminen. Kukin teema sisälsi useampia yksittäisiä kysymyksiä. Palvelupäällikön yksilöhaastattelussa ja palveluohjaajien ryhmähaastattelussa käytettiin eri kysymysrunkoja.

Taustatietoina on mainittu haastateltavien ammattinimike ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.