Display study description .

FSD3133 Kehitysyhteistyötutkimus 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus
  • Ulkoasiainministeriö

Keywords

avustustoiminta, hyvinvointi, kansainvälinen yhteistyö, katastrofiapu, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, kestävä kehitys, köyhyys, määrärahat, pakolaiset

Abstract

Tutkimuksella kartoitettiin kansalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta ja se tehtiin osana CAPI omnibus –tutkimuskierrosta.

Kysymykset käsittelivät laajasti kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa. Niillä kartoitettiin mm. mitä kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan, miten tärkeänä sitä pidetään sekä onko kehitysyhteistyö tehokasta. Esitettiin myös väittämiä, jotka käsittelivät kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa sekä YK:n uusia kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).

Seuraavaksi selvitettiin voisiko kehitysyhteistyöllä ehkäistä pakolaiskriisin syntymistä ja miten parhaiten voitaisiin vaikuttaa siihen, että ihmisten ei tarvitsisi lähteä kotimaistaan pakolaisiksi. Tämän jälkeen kysymykset käsittelivät Suomen kehitysyhteistyön kohdentumista ja tuloksia, sekä mitä saavutetuista tuloksista ja toimintamuodoista pidettiin tärkeimpinä.

Vastaajilta pyydettiin seuraavaksi arvioita Suomen kehitysavun määrästä vuonna 2016 sekä pitäisikö Suomen vähentää vai lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja. Tämän jälkeen kysyttiin, mistä lähteistä vastaajat olivat saaneet tietoa kehityskysymyksistä ja mistä lähteistä he haluaisivat saada lisää tietoa. Kysyttiin myös, miten luotettavana eri lähteistä saatavaa tietoa pidettiin.

Lopuksi pyydettiin arviota siitä, millä tavoin vastaajat uskoivat voivansa yksittäisinä ihmisinä auttaa kehitysmaita ja millä tavoin he olivat viimeisen vuoden aikana osallistuneet kehitysmaiden tai kehitysmaissa asuvien ihmisten tukemiseen.

Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, talouden tyyppi, kotona asuvien lasten iät, työelämään osallistuminen, koulutus, siviilisääty, tuloluokka, ruokakunnan koko, asunnon tyyppi sekä useita aluemuuttujia.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.