Display study description .

FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

kompetenssi, korkeakouluopiskelu, opiskelijat, opiskelu, opiskeluympäristö, sähköiset palvelut, tiedonvälitys, työelämäyhteydet, työharjoittelu, yliopistot

Abstract

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä kerätään tietoa etenkin opintoihin kohdistuneista odotuksista sekä niiden toteutumisesta. Vuoden 2015 kysely keskittyi lisäksi opintojen mahdollisiin kehittämiskohteisiin, työelämätaitoihin sekä yliopiston tiedonvälitykseen.

Kysely aloitettiin pyytämällä arvioimaan erilaisten väittämien, kuten ”Opinnot ovat edenneet suunnitelmieni mukaisesti” sekä ”Minulle on selvää minkälaista osaamista koulutukseni pyrkii kehittämään” paikkansapitävyyttä. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin muun muassa opiskeluympäristöön sekä opintojen aikana yliopistolta saatuun tukeen liittyvien väitteiden paikkansapitävyyttä vastaajan opinnoissa.

Vastaajia pyydettiin kertomaan heidän mielestään tärkeimpiä kehittämiskohteita, joilla oppimista tai opiskelua voitaisiin kehittää. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt erilaisia työelämässä hyödyllisiä tietoja ja taitoja, kuten ”Viestintä- ja kommunikointikyvyt”.

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin opintoihin sisältyvästä harjoittelusta sekä mielipiteitä siitä, oliko harjoittelujakson suunnitteluun saatu yliopistolta tarpeeksi tukea. Vastaajilta kysyttiin vielä mieluisinta viestintäkanavaa opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon erilaiset tekijät, kuten ”Kursseja järjestetään harvoin”, ovat vaikuttaneet opintojen etenemiseen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikä luokiteltuna, sukupuoli, pohjakoulutus, koulutusala, yksikkö sekä suoritettujen opintopisteiden, harjoittelukuukausien ja vaihto-oppilaskuukausien määrät. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa, mutta myös vaihtelua esiintyy aineistoittain ja vuosittain.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.