FSD3112 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Keywords

kansainvälisyys, korkeakoulututkinnot, koulutus, opinnot, opiskelijaelämä, opiskelu, opiskeluympäristö, sähköiset palvelut, valmistuminen, yliopistot

Abstract

Tampereen yliopiston kolmannen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia sekä kansainvälistymistä. Kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia Tampereen yliopistossa opiskelusta sekä ajatuksia tulevaisuudesta. Tätä vuosittain toteutettavaa kyselyä on kerätty vuodesta 2004 lähtien.

Aluksi kyselyssä esitettiin opiskeluun liittyviä väitteitä, joissa olivat esillä yliopisto-opiskeluun liittyvien opiskelusuunnitelmien täyttyminen sekä opintojen tavoitteet. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa opiskeluympäristöön liittyviin väitteisiin, kuten opiskeluyhteisöön osaksi pääsemiseen sekä riittävän tiedon saamiseen opiskelusta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin tärkeimpiä kehittämiskohtia, joilla voitaisiin edistää oppimista.

Opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä selvitettiin muun muassa kurssikirjallisuuden saamista, arvosteluperiaatteita, elämäntilannetta sekä tutkinnon epäselvyyksiä koskevilla kysymyksillä. Lisäksi kysyttiin mieluisinta kanavaa opiskeluun liittyvien tietojen saamiseksi sekä sähköisiä palveluja koskevia parannusehdotuksia. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä kansainvälistymisjaksoista ja niiden muodoista sekä sitä, miten jaksoja voitaisiin edistää. Lopuksi kysyttiin vielä yleisesti opintojen sujuvuudesta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikä, sukupuoli, pohjakoulutus, koulutusala, yksikkö ja suoritettujen opintojen määrä opintopisteissä. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa, mutta myös vaihtelua esiintyy aineistoittain ja vuosittain

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.