Display study description .

FSD3093 EVAn kansallinen asennetutkimus 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Keywords

EU, arvot, asenteet, globalisaatio, integraatio -- Eurooppa, kansainvälistyminen, maahanmuutto, paikallinen sopiminen, pakolaiset, ristiriidat, työmarkkinat, uhkakuvat, ulkopolitiikka

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina ovat eri väestöryhmien edut, paikallinen sopiminen, Suomen talouden alamäki, kansainvälistyminen, toiveet eräiden tapahtumien ja kehityskulkujen toteutumisesta seuraavan 10 vuoden aikana, Suomen ulkopolitiikan painotukset, EU, euro ja EMU, sekä yhteiskunnallinen osallistuminen.

Aluksi esitettiin useita väittämiä yhteiskunnan eri alueilta. Väittämät käsittelivät muiden muassa globalisaatiota, väestön ikääntymistä, maahanmuuttoa, ilmaston muutosta, Euron kriisiä, valtion velkaa, tuloeroja, maailmankauppaa, EU:a, verotusta, yrittäjyyttä, pakolaisia, yhteiskuntasopimusta ja keskitettyä työmarkkinasopimusta. Lisäksi kysyttiin vastaajien onnellisuudesta.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa eri väestöryhmien välillä esiintyviin jännitteisiin. Heille esitettiin vastinpareja väestöryhmistä ja kysyttiin, millaisia jännitteitä niiden välillä esiintyy. Paikallista sopimista käsittelivät kysymykset siitä, millä tasolla työmarkkinoihin liittyvistä asioista pitäisi sopia.

Esitettiin myös useita työmarkkinoihin liittyviä asioita ja vallitsevia käytäntöjä sekä kysyttiin, missä määrin ne estävät Suomen taloustilanteen kohenemista. Vastaajien kansainvälisyyttä käsittelivät kysymykset matkustamisesta ulkomailla, kielitaidosta ja ulkomaisista ystävistä. EU:a ja euroa käsiteltiin esittämällä joitakin mahdollisia tulevia tapahtumia ja kehityskulkuja ja kysymällä, miten toivottavina vastaajat niitä pitivät. Lisäksi haluttiin tietää, millaisia painotuksia vastaajat toivoivat Suomen ulkopolitiikalle.

Taustamuuttujia olivat peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, poliittinen suuntautuneisuus, kuuluminen ammatilliseen keskusjärjestöön, yhteiskuntaluokka, syntymävuosi, asuinmaakunta ja asuinpaikkakunnan koko.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.