Display study description .

FSD3056 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2013

The dataset is (A) openly available for all users without registration.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nyyti ry
  • Toijanniemi, Outi (Scriptio Oy)

Keywords

alkoholi, alkoholinkäyttö, elämäntilanne, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, muutto, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, tutorit, tutorointi

Abstract

Aineisto kartutti korkeakoulun aloittaneilta mielipiteitä liittyen opiskelupaikkaan, asuinpaikan muutokseen ja tuutor- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Lisäksi kysely selvitti alkoholinkäyttöä opiskelijaelämässä. Kysely toteutettiin internetkyselynä Nyytin ry:n verkkosivuilla.

Aluksi kysyttiin, miltä mahdollinen muutto toiselle paikkakunnalle on tuntunut sekä miten uusi opiskelupaikka on ottanut opiskelijan vastaan. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan tuutor-toiminnan tarpeellisuutta ja onnistumista asteikon avulla. Lisäksi tiedusteltiin, miltä opiskelijajärjestöjen toiminta on vaikuttanut. Keskeisenä teemana oli alkoholinkäyttö opiskelijaelämässä. Vastaajilta kysyttiin, miten paljon alkoholia heidän mielestään käytetään opiskelijatapahtumissa (esim. erittäin runsaasti, vähän) sekä mitä mieltä he olivat alkoholittomista tapahtumista.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, opiskelu, koulutusaste ja opiskelupaikkakunta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.