Display study description .

FSD2958 Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012

Authors

  • Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))

Keywords

demokratia, empiirinen tutkimus, julkinen keskustelu, luottamus, maahanmuuttajat, maahanmuuttajatyö, maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka, mielipiteet, politiikka

Abstract

Aineisto sisältää viidellä eri kyselykierroksella ja viidellä eri lomakkeella kerätyt vastaukset, jotka on kerätty Åbo Akademin järjestämän kansalaiskeskustelun yhteydessä. Tarkoituksena oli tutkia kansalaiskeskusteluun osallistumisen vaikutuksia osallistujien asenteisiin ja käsityksiin erityisesti maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä.

Ensimmäisen kyselykierroksen perusteella osallistujat jaettiin maahanmuuttoon myönteisesti ja kielteisesti suhtautuviin ryhmiin eli enklaaveihin. Keskustelussa manipuloitiin ryhmien koostumusta siten, että osa osallistujista oli samanmielisissä ryhmissä ja osa sekaryhmissä. Tieteellisenä tavoitteena oli verrata mielipiteiden muutosta ryhmän koostumuksesta riippuen. Koeasetelmasta johtuen osallistujat eivät keskustelun aikana saaneet tietoa ryhmien erilaisesta koostumuksesta, mutta jälkikäteen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa osallistujille kerrottiin kokeen lähtökohdista, toteutuksesta ja alustavista tuloksista.

Ensimmäisellä kyselykierroksella (lomake A) vastaajille esitettiin muutamia väittämiä maahanmuutosta sekä kysyttiin joitakin taustakysymyksiä. Toisella kierroksella (lomake B) kysymykset käsittelivät maahanmuuton lisäksi myös vastaajien käsityksiä politiikasta, yhteiskunnasta ja demokratiasta. Lisäksi kartoitettiin yhteiskunnallista osallistumista sekä luottamusta eri tahoihin ja ihmisryhmiin. Esitettiin myös laajasti eri alueita käsitteleviä väittämiä ja kysyttiin, mitä ominaisuuksia vastaajat pitivät tärkeinä, että henkilöä voidaan pitää suomalaisena. Kysyttiin myös puoluekantaa ja äänestämistä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella.

Kolmannella kierroksella (lomake C) kartoitettiin vastaajien tietämystä pakolaiskiintiöstä ja oleskeluluvista. Kysyttiin yleisintä syytä oleskeluluvan hakemiseen ja kuka Suomessa päättää oleskeluluvan myöntämisestä. Lisäksi esitettiin joitakin kysymyksiä suomalaiseen politiikkaan ja Euroopan unioniin liittyvistä asioista. Neljännellä kierroksella kysyttiin samoja kysymyksiä, jotka oli kysytty jo aiemmilla kierroksilla. Näillä pyrittiin kartoittamaan osallistujien käsityksissä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi esitettiin kysymyksiä liittyen käytyyn pienryhmäkeskusteluun. Viimeisellä kierroksella (lomake E) tutkittiin vastaajien mielipiteissä tapahtuneita muutoksia esittämällä toisen tai kolmannen kerran jo aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, tulot ja kotitalouden koko.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.