Näytä aineistokuvailu.

FSD2954 Työelämän käytännöt 2012: työntekijät

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus

Asiasanat

ammatillinen kehitys, henkilöstö, innovaatiot, kehittäminen, koulutus, muutos, palkkaus, ryhmätyö, tulevaisuudenodotukset, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työkyky, työllisyys

Sisällön kuvaus

Työelämän käytännöt 2012 -tutkimus on kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on koota kattavaa tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnasta. Työntekijöille suunnatussa kyselyssä tutkimusaiheina ovat työpaikan ominaisuudet, muutokset ja niiden hyödyllisyys, työntekijän oma työnkuva, toimintamahdollisuudet, suhteet työyhteisöön ja hyvinvointi. MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisation and Work) on EU:n rahoituksella kehitetty väline vertailukelpoisen tiedon tuottamiseksi työn ja organisaatioiden muutoksista sekä näiden taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista eri EU-maissa. MEADOW:n erityispiirre on, että lähtökohtana on koota samoista organisaatioista sekä työnantajilta että työntekijöiltä monipuolisia tietoja, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Myös muissa Pohjoismaissa, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, on hyödynnetty MEADOW-konseptia. Suomessa kerättyyn kyselyyn on liitetty kansallisia kysymyksiä (lisätietoa lomakkeiden välisistä eroista väliraportissa, kts. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit). Työnantajien (FSD2955) ja työntekijöiden (FSD2954) aineistot ovat yhdistettävissä yritystiedon (kohdenro-muuttujan) avulla. Tämä aineisto sisältää työntekijöille suunnatun kyselyn tulokset.

Kyselyn aluksi vastaajalta varmistetaan, että hän työskentelee edelleen vuoden 2010 rekisteritietoihin perustuvassa yrityksessä ja kysytään, missä ammatissa hän toimii tässä työpaikassa. Sitten vastaajalta tiedustellaan työn ominaisuuksia, kuten työsuhteen laatua, työn kielivaatimuksia, johtotehtäviä ja ryhmissä työskentelyä. Jos henkilö työskentelee tiimeissä, häneltä kysytään tarkemmin ryhmän ominaispiirteistä ja sen keskinäisestä vuorovaikutuksesta.

Seuraavaksi vastaaja arvioi yrityksen tai organisaationsa toimintaa ja omaa työskentelyään työpaikalla. Häntä pyydetään antamaan kouluarvosana työpaikan ilmapiiriä ja toimivuutta kuvaaville termeille kuten henkilöstöstä ja oikeudenmukaisuudesta huolehtimiselle, luottamukselle ja yhteistyölle sekä innostukselle ja osaamiselle. Lisäksi vastaaja arvioi työnsä vaativuutta ja kiireisyyttä, häneltä kysytään esimerkiksi ylitöiden tekemisestä ja työajan ulkopuolella työskentelystä. Yrityksen toiminnan kahdesta viimeisimmästä vuodesta vastaajalta kysytään työpaikalla sinä aikana tapahtuneista muutoksista kuten, ovatko ne vaikuttaneet kielteisesti vai myönteisesti hänen työntekoon, ovatko ne olleet tarpeellisia ja onko hän tyytyväinen muutoksia koskevaan päätöksentekoon.

Seuraavat kysymykset koskevat vastaajan tilannetta työssään tällä hetkellä. Häneltä tiedustellaan muun muassa työhön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia, suoritusten arviointeja, työnantajan ja työntekijän suhdetta ja työtyytyväisyyttä. Vastaajalta kysytään myös hänen ammattitaidostaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksista työssä sekä työhön liittyvästä koulutuksesta. Lisäksi vastaajalta kysytään työajoista ja käsityksiä oman työllisyyden varmuudesta, kuten onko työpaikalla irtisanottu kahden viime vuoden aikana työntekijöitä. Lopuksi vastaajalta kysytään hyvinvoinnista, kuten tunteeko itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään, onko hänellä stressiä ja minkä arvosanan hän antaisi työkyvylleen.

Aineistossa on useita taustamuuttujia, joista bv-alkuiset muuttujat tulevat rekisteristä. Taustamuuttujina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, ansiotyövuodet, palkkausmuoto ja tulot.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.