FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, elektroniset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteelliset kirjastot, tietokannat, tietopalvelu, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2002 ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten lehtien ja tietokantojen käyttöä kartoitettiin kysymällä missä määrin vastaajat käyttivät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssään. Heiltä kysyttiin myös ovatko he valmiita luopumaan kokonaan painetuista aineistoista jos käytössä olisi elektroninen versio.

Seuraavilla kysymyksillä selvitettiin miten hyvin FinELib-aineistot tunnetaan. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt aineistoja, haluttiin tietää syy tähän. Lisäksi kysyttiin mistä he olivat saaneet tiedon aineistoista.

Aineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä vastaajat kertoivat kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin he olivat käyttäneet FinELib-palveluita. FinElibin tietokannoista kysyttiin mitä niistä vastaaja oli käyttänyt ja miten tärkeinä niitä työn kannalta pidettiin.

Käyttökokemuksia koskevissa kysymyksissä kysyttiin löytyykö aineistotarjonnasta vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja ja mitä aineistoja toivottaisiin ensisijaisesti hankittavan FinELib-palvelujen piiriin. Kysyttiin mitä ongelmia aineistojen käytössä koettiin ja millaista koulutusta aineistojen käyttöön vastaajat tunsivat tarvitsevansa. Kysyttiin myös miten vastaajien kollegat käyttivät FinELib-aineistoja ja suhtautuivat niihin. Pyydettiin myös arviota tulevasta FinELib-aineistojen käytöstä.

Vastaajat kertoivat myös mitä he pitivät FinELib-palvelun suurimpina vahvuuksina ja suurimpina heikkouksina. Lopuksi vastaajat kertoivat kuinka tyytyväisiä he kaiken kaikkiaan olivat FinELib-aineistoihin.

Taustamuuttujina olivat mm. ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/tutkimusala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.