Display study description .

FSD2876 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: ammattikorkeakoulukirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, artikkelit, elektroniset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset kirjastot, tietopalvelu, tutkijat, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2004 ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten lehtien ja tietokantojen käyttöä kartoitettiin kysymällä missä määrin vastaajat käyttivät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssään. Heiltä kysyttiin myös ovatko he valmiita luopumaan painetuista aineistoista jos käytössä olisi elektroninen versio.

FinElibin tietokannoista kysyttiin mitä niistä vastaaja oli käyttänyt ja miten tärkeinä niitä työn kannalta pidettiin. Seuraavilla kysymyksillä pyrittiin selvittämään miten hyvin FinELib-aineistot tunnetaan. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt aineistoja, haluttiin tietää syy tähän. Aineistojen käyttäjiltä kysyttiin, milloin he olivat alkaneet käyttää aineistoja ja mistä he olivat saaneet tiedon aineistoista.

Aineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä vastaajat kertoivat kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin he olivat käyttäneet FinELib-palveluita. Kysyttiin myös millä menetelmällä vastaajat löysivät itselleen tarpeelliset elektroniset artikkelit tai lehdet.

Käyttökokemuksia koskevissa kysymyksissä kysyttiin löytyykö aineistotarjonnasta vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja ja mitä aineistoja toivottaisiin ensisijaisesti hankittavan FinELib-palvelujen piiriin. Kysyttiin mitä ongelmia aineistojen käytössä koettiin ja millaista koulutusta aineistojen käyttöön vastaajat tunsivat tarvitsevansa. Kysyttiin myös miten vastaajien kollegat käyttivät FinELib-aineistoja ja suhtautuivat niihin. Pyydettiin myös arviota tulevasta FinELib-aineistojen käytöstä.

Vastaajat kertoivat myös mitä he pitivät FinELib-aineistojen suurimpina vahvuuksina ja suurimpina heikkouksina. Lopuksi vastaajat kertoivat kuinka tyytyväisiä he kaiken kaikkiaan olivat FinELib-aineistoihin.

Taustamuuttujina olivat mm. ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/tutkimusala.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.