FSD2871 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: ammattikorkeakoulukirjastot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Keywords

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, artikkelit, elektroniset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset kirjastot, tietopalvelu, tutkijat, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Abstract

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 ammattikorkeakoulujen kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä elektronisia aineistoja vastaajat eniten käyttivät, onko saatavilla heidän oman alansa aineistoja ja pyydettiin esimerkkejä niistä aineistoista, joita vastaajat haluaisivat hankittavan oman ammattikorkeakoulunsa käyttöön. Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä käytössä oleviin e-aineistoihin ja aineistojen käyttöön sekä niiden avulla tapahtuvan tiedonhankinnan mahdollisista ongelmista.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin viimeisimmän tieteellisen artikkelin käyttökokemuksia. Kokemuksia kartoitettiin mm. kysymällä kuinka paljon tieteellisiä artikkeleita luetaan, missä niitä on käytetty ja miten artikkelit on löydetty. Lisäksi kysyttiin Nelli- ja OmaNelli-portaaleista niiden käyttömääriä ja käyttötarkoituksia. Kysyttiin myös, millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin.

Seuraavat kysymykset käsittelivät elektronisten aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Kysyttiin mm. vastaajan tieteenalaa ja tutkimusalaa, onko vastaaja suorittanut tohtorin tutkinnon, onko vastaaja toiminut opettajana ja millä tavalla vastaaja tekee tutkimusta. Lisäksi kysyttiin miten vastaajan alalla arvostetaan eri julkaisumuotoja, missä määrin vastaaja käyttää julkaisuja omalta tai muilta tieteenaloilta, kuinka monta julkaisua vastaajalla on kahden viime vuoden ajalta ja miten tutkimushanke oli rahoitettu.

Taustamuuttujina olivat ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.