FSD2864 Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoiden haastattelut 2006

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ahrio, Leena (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, opetus, opinnot, opinnäytteet, opiskelijaelämä, opiskelijat, opiskelu, pro gradu -tutkielmat, tulevaisuudenodotukset, työssäkäynti, yliopistot

Abstract

Aineisto sisältää viidettä opintovuotta Tampereen yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden haastattelulitteraatioita.

Haastattelut ovat teemahaastatteluita. Haastatteluissa teemojen järjestys vaihteli, mutta valitut aihepiirit käytiin läpi jokaisessa haastattelussa. Haastattelujen teemoja olivat esimerkiksi opintoihin hakeutuminen, näkemys itsestä opiskelijana, opintojen suunnittelu ja sujuvuus, opiskeluaikainen muu elämä, työssäkäynti opiskeluaikana, opintotuki ja sen riittävyys sekä tulevaisuuden näkymät valmistumisen kynnyksellä. Haastattelujen lopussa haastateltavia pyydettiin myös piirtämään jana merkittävistä kokemuksista opiskeluaikana. Piirroksia ei ole arkistoitu, mutta niiden sisältö käydään haastattelujen yhteydessä läpi sanallisesti.

Aineiston haastattelut kestivät keskimäärin 90 minuuttia ja tyypillisesti yhdeltä haastateltavalta on aineistoa noin 20 sivua. Haastattelut on purettu tilkesanoja lukuun ottamatta sanatarkasti. Haastateltavista miehiä on 12 ja naisia 20.

Taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli, ikäryhmä, pääaine ja opintoviikkomäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.