FSD2780 Ensihoitajien haastattelut 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Palukka, Hannele (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Auvinen, Petra (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Keywords

ensihoitajat, ensihoito, julkiset palvelut, kuntasuunnittelu, organisaatiomuutokset, organisaatiot, palomiehet, sairaankuljettajat, sairaankuljetus, terveyspalvelut, työhyvinvointi, työilmapiiri, työyhteisöt, ulkoistaminen, yksityistäminen

Abstract

Aineisto pitää sisällään ensihoitajien litteroituja haastatteluja. Kolme haastattelua toteutettiin yksityisen palveluntuottajan ensihoito-organisaatiossa ja viisi julkisen palveluntuottajan toimipisteessä. Kussakin haastattelussa on mukana kaksi ensihoitajaa ja haastattelija. Yhdessä haastattelussa on mukana kolme ensihoitajaa. Haastateltuja ensihoitajia on yhteensä 17.

Haastattelut olivat osa laajempaa etnografista kenttätyötä ja ne toteutettiin työvuorojen aikana. Projektissa kehiteltiin haastattelumetodia, joka sopii sellaisiin etnografisen kenttätyön haastattelutilanteisiin, jotka saattavat keskeytyä. Haastattelut toteutettiin käyttäen teemakortteja, joiden pohjalta käytyä keskustelua voitiin jatkaa, kun tilanne niin salli. Haastattelukorttien tehtävänä oli fokusoida keskustelua yhdeksääntoista teemaan. Korttien teemat liittyivät esimerkiksi vastuukysymyksiin, tunteisiin, työilmapiiriin ja työorganisaation toimivuuteen, palveluntuottajamalliin, työturvallisuuteen, johtamiseen ja kustannustehokkuuteen.

Haastattelut etenivät siten, että aluksi haastateltaville esitettiin korteista ensimmäinen, jossa kysytään haastateltavien taustatietoja, nimeä, ikää, ensihoidon työkokemusta, työhistoriaa ja koulutusta. Tämän jälkeen haastateltavia pyydettiin kuvaamaan viimeksi tapahtunut keikka alusta loppuun. Ensimmäinen kortti oli kaikille sama, mutta tämän jälkeen teemakorttien järjestys määräytyi satunnaisesti siten, että ensihoitajat ottivat nurin käännetystä korttipinosta yhden kortin kerrallaan. Haastattelija ei nostanut kortteja, eikä muodostanut kortissa olevista teemoista kysymyksiä, ellei se ollut keskustelun eteenpäin viemisen kannalta tarpeellista.

Haastattelut tehtiin ensihoitajien työpaikoilla työhuoneissa. Haastattelut nauhoitettiin ja videoitiin. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Haastattelut keskeytyivät aika ajoin, koska ensihoitajat joutuivat lähtemään haastatteluiden aikana hälytystehtäviin.

Haastatteluiden kesto oli noin 1,5 tuntia. Lyhin haastattelu kesti noin tunnin ja pisin 2,5 tuntia.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.