Display study description .

FSD2757 Suomen Akatemian tutkijaprofessorien haastattelut 1994-1996

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
  • Alestalo, Marja (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

eliitit, huippututkimus, kansainvälistyminen, korkeakoululaitos, professorit, tiede, tiedepolitiikka, tieteentutkimus, tutkimus, työtavat, työura, urakehitys, virkanimitykset, yliopistot, älymystö

Abstract

Aineisto sisältää sellaisten Suomen Akatemian tutkijaprofessorien (nyk. akatemiaprofessori) haastatteluja, joiden toimikausi sijoittuu vuosien 1975 ja 1995 väliin. Tutkijaprofessorit esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Haastattelujen läpäisevänä teemana on suomalaisen tieteen kansainvälistyminen. Aineistossa keskustellaan suomalaisen tiedepolitiikan painopistealueiden - kansainvälistymisen ja huippututkimuksen edistämisen - vaikutuksista haastateltavien tieteenaloille. Haastatteluissa keskustellaan myös tutkijaprofessori-virkanimitykseen liittyvistä proseduureista. Lisäksi käydään läpi mm. haastateltavien tutkijaprofessoreiden tutkimusuraan, tutkimuksen tekemisen työmuotoihin sekä tutkimusaiheiden valintaan kytkeytyviä kysymyksiä.

Aineiston litteraatioiden tarkkuus vaihtelee haastattelu- ja kysymyskohtaisesti. Osaa kysymyksistä ei ole purettu äänitteiltä lainkaan litteraatioihin, vaan niihin on viitattu ainoastaan kysymysnumerolla tai haastatteluteemalla.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan nimi ja syntymävuosi, sekä haastateltavan edustama tieteenala ja organisaatio.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.