Display study description .

FSD2672 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 2008

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))
  • Salmi, Venla (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Keywords

huoltajat, häirintä, nuorisorikollisuus, opettaja-oppilassuhde, opettajat, oppilaat, sukupuolinen häirintä, työturvallisuus, uhkailu, väkivalta

Abstract

Tutkimuksessa mitataan opettajiin työssään kohdistuvan väkivallan ja häirinnän yleisyyttä ja määrää. Kysymykset käsittelivät nuorten rikollisuutta koskevia näkemyksiä ja käsityksiä, oppilaiden opettajaan kohdistamaa häirintää ja väkivaltaa sekä oppilaan vanhempien tai muiden aikuishuoltajien opettajaan kohdistamaa häirintää ja väkivaltaa.

Nuorten rikollisuutta käsiteltiin esittämällä aluksi rikollisuutta koskevia väittämiä. Pyydettiin myös mielipidettä niistä tekijöistä, jotka vastaajan mielestä aiheuttavat ja lisäävät nuorison lainvastaista käyttäytymistä. Oppilaan opettajaan kohdistamaa häirintää ja väkivaltaa koskevat kysymykset käsittelivät erilaisia ongelmatilanteita, joita oppilaat ovat aiheuttaneet opettajalle. Kysymykset käsittelivät loukkaavaa käytöstä, seksuualista häirintää, väkivallan uhkaa, fyysistä väkivaltaa ja muuta häirintää. Oppilaan vanhempia tai muita aikuishuoltajia koskevat kysymykset käsittelivät loukkaavaa käytöstä, uhkailua ja fyysistä väkivaltaa.

Lisäksi kysyttiin onko oman koulun oppilas, vanhempi tai muu aikuishuoltaja uhannut oikeudellisella toimenpiteellä tai tehnyt rikosilmoituksen vastaajasta. Vastaajille esitettiin myös mahdollisia oppilaiden aiheuttamia ongelmatilanteita koulussa tai sen läheisyydessä ja kysyttiin, puuttuisivatko vastaajat kyseiseen tilanteeseen.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, kuinka monta vuotta vastaaja on toiminut opettajana, vastaajan tehtävä koulussa, erityisryhmien opettamiseen osallistuminen ja oppilaiden luokkataso.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.