FSD2618 Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden persoonallisuustestit 2009

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kinnunen, Marja-Liisa (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)

Keywords

arvot, itsearviointi, persoonallisuuden piirteet, persoonallisuus, persoonallisuustestit, temperamentti

Abstract

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 40 vuotta. Tässä tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa elämäntilannekyselyllä, haastattelulla, eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla ja persoonallisuustesteillä. 50-vuotiaana tutkittaville tehtiin myös perusteellinen terveystarkastus. Tämä aineisto sisältää persoonallisuustestit, jotka lähetettiin vastaajille kotiin täytettäviksi.

Vastaaja täytti yhteensä kolme persoonallisuustestiä, joista ensimmäinen (Karolinska Scales of Personality) sisältää 135 kysymystä. Kysymykset ovat väitteen muodossa ja niissä tiedustellaan erilaisiin tilanteisiin liittyviä tottumuksia, mielipiteitä ja tunteita. Vastaaja arvioi, kuinka hyvin esim. seuraavat väitteet häntä kuvaavat; "Olen aina innokas kokeilemaan uusia asioita" ja "Joudun välillä pakokauhun valtaan". Testin tarkoituksena on arvioida vastaajan aggressiivisuutta, sopeutuvuutta, ahdistuneisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta.

Toisena persoonallisuustestinä on 60 kysymystä sisältävä NEO-PI, joka on lyhennetty versio alkuperäisestä 181 osion testistä. Testin avulla arvioidaan viittä universaalina pidettyä persoonallisuuden piirrettä, jotka ovat neuroottisuus, ekstraversio, avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Kysymyksiin on vastattu 5-portaisen asteikon mukaan (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä).

Kolmanneksi vastaaja täytti vastaajan arvoja kartoittavan kyselylomakkeen (Schwartz's Value Survey). Lomake sisälsi kaksi arvolistaa. Ensimmäisessä tiedusteltiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät erilaisia elämää ohjaavia periaatteita, kuten vapaus, perinnäistapojen kunnioitus, arvovalta ja itsekuri. Toisessa arvolistassa oli listattuna erilaisia toimintatapoja. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka tärkeinä he pitivät esimerkiksi uskollisuutta, kyvykkyyttä, kunnianhimoa ja anteeksiantoa. Molemmat listat täytettiin siten, että vastaaja merkitsi 9-portaisella asteikolla aluksi itselleen tärkeimmät arvot, vastaajan vastustamat arvot, vähiten tärkeät arvot ja lopuksi muut arvot. Aineistossa on taustamuuttujana vastaajan sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.