FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Seuraavaksi esitetään työyhteisöäsi koskevia väittämiä. Työyhteisöllä tarkoitetaan sitä yksikköä/osastoa, jossa työskentelette. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Työyhteisössämme on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 109
Melko samaa mieltä 2 139
En samaa enkä eri mieltä 3 118
Melko eri mieltä 4 94
Täysin eri mieltä 5 22
En osaa sanoa 9 7
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.64
keskihajonta 1.392

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.