Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Seuraavaksi esitetään työyhteisöäsi koskevia väittämiä. Työyhteisöllä tarkoitetaan sitä yksikköä/osastoa, jossa työskentelette. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Työyhteisömme työt ovat hyvin organisoituja

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 16
Melko samaa mieltä 2 220
En samaa enkä eri mieltä 3 111
Melko eri mieltä 4 110
Täysin eri mieltä 5 31
En osaa sanoa 9 1
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.85
keskihajonta 1.055

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.