FSD2543 Työaikapankki 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Työaikapankki 2004

Aineistonumero

FSD2543

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2543

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Oinas, Tomi (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Jokivuori, Pertti (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Ilmonen, Kaj (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin työaikapankkijärjestelmän käyttöä työorganisaatioissa. Työaikapankin avulla työntekijä voi sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaansa yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti muun muassa lainaamalla tai säästämällä työaikaa sekä ansaittuja vapaita. Kysymysten aihepiirejä olivat vastaajan työtehtävä ja työorganisaatio, työajat, työpaikan työilmapiiri, luottamus, organisaation johto ja johtaminen sekä ammattiyhdistystoiminta.

Työtehtävät ja työorganisaatio -aihepiiriin liittyen kysyttiin muun muassa vastaajan sijoittumista organisaation henkilöstöryhmissä ja työtehtävissä, työsuhteen laatua ja ominaisuuksia sekä palkkaukseen, provisioihin ja bonuksiin liittyviä asioita. Lisäksi selvitettiin työntekijän suhtautumista työhönsä, osaamisensa riittävyyteen, työorganisaatioonsa ja työyhteisöönsä erilaisin työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja työilmapiiriä kartoittavin väittämin. Tässä aihepiirissä määritettiin myös vastaajien mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä liittyviin päätöksiin ja kysyttiin erilaisten tekijöiden, kuten ansiotason, työn mielenkiintoisuuden sekä hyvien työtoverien ja suhteiden tärkeyttä vastaajien mielestä.

Yleisesti työajoista kysyttiin muun muassa vastaajan työaikamuotoa, työtuntien ja ylitöiden määrää sekä organisaation työaikajärjestelyitä, kuten onko vastaajan työpaikalla käytössä työaikakirjanpitoa. Edelleen kysyttiin työmääriä kotona, iltaisin ja viikonloppuisin ilman työnantajan määräystä sekä määritettiin miten olennaisia työtehtävien vaatimukset, työnantajan määräykset, oma innostus tai pyrkimykset uralla etenemiseen olivat tehtyjen työtuntien määrää ajatellen. Työaikoihin liittyvistä kysymyksistä osa koski työaikapankkia, josta haluttiin tietää, kuinka kauan vastaaja on käyttänyt kyseistä järjestelmää, mitkä ovat työaikatilin plus- ja miinus-tuntien enimmäismäärät, vastaajan säästössä olevien tai lainattujen tuntien ja vapaiden määrä sekä niin kutsutun tasoittumisjakson pituus eli millä aikavälillä säästettyjen tai etukäteen käytettyjen tuntien tulee tasoittua nollaan. Lisäksi kysyttiin vastaajien tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä työaikapankkiin ja yleisiin työaikajärjestelyihin sekä tämän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa.

Työpaikan ilmapiiriä arvioitiin kysymyksillä organisaation kulttuurista, erilaisten ristiriitojen ja häiritsevän kilpailuhengen esiintymismäärästä sekä siitä, miten hyvissä ajoin vastaajan työtä koskevista muutoksista yleensä tiedotetaan. Vastaajaa myös pyydettiin arvioimaan työtään ajankäyttöön liittyvien väittämien avulla sekä työpaikkansa työilmapiiriä valitsemalla ääripäitä kuvaavien sanojen, kuten kannustava ja latistava, väliltä.

Luottamukseen liittyen vastaajille esitettiin arvioitavaksi väittämiä organisaation johdon, esimiesten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön toiminnan sekä vuorovaikutuksen laadusta. Myös organisaation johtoa ja johtamista arvioitiin väittämillä. Näissä määritettiin yksikön johdon ja vastaajan lähimmän esimiehen luotettavuutta sekä pätevyyttä yksikön talouden ja henkilöstöasioiden hoitoon.

Lopuksi kysyttiin vastaajan ammattiyhdistystaustasta. Kysymyksissä haluttiin tietää, mihin ammattiliittoon vastaaja kuuluu ja kuinka kauan hän on ollut liiton jäsenenä. Lisäksi kysyttiin, onko vastaajalla luottamustehtäviä ja pyydettiin arviota työnantajan ja oman henkilöstöryhmän paikallisen ammattiosaston keksinäisistä yhteistoimintasuhteista.

Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat vastaajan yritys/organisaatio, sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, puolison työmarkkina-asema, kotitalouden muoto, ammattikoulutus ja henkilökohtaiset palkkatulot.

Asiasanat

ajankäyttö; ammattiyhdistykset; henkilöstö; johtaminen; liukuva työaika; luottamus; organisaatio; sosiaalinen pääoma; työ; työaika; työilmapiiri; ylityö

Tieteenala/Aihealue

  • Yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • Työolot (sanastosta CESSDA Topic Classification)
  • Ajankäyttö (sanastosta CESSDA Topic Classification)

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Oinas, Tomi (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Jokivuori, Pertti (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
  • Ilmonen, Kaj (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)

Tuottajat

  • Työministeriö

Ajallinen kattavuus

2004 – 2005

Aineistonkeruun ajankohta

2004-11 – 2005-02

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Tutkimuksessa mukana olleiden organisaatioiden henkilöstö. Organisaatioita olivat insinööritoimisto A ja B, hotelli, kaupunki, kirjapaino A ja B, siivousyritys sekä teollisuusyritys A ja B.

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmä

Pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa kyselylomakkeet jaettiin koko henkilöstölle. Suuremmissa organisaatioissa lomakkeet jaettiin vain osalle henkilöstöä.

Teollisuusyritys A:ssa koko henkilöstöstä otettiin 300 hengen satunnaisotos, joille lomake jaettiin. Kaupungista valittiin kolme yksikköä, joissa lomakkeet jaettiin koko henkilöstölle.

Lomakkeet jaettiin organisaatioissa työnantajan edustajille, jotka välittivät ne eteenpäin. Vastaamishalukkuuteen pyrittiin vaikuttamaan etukäteistiedotuksella ja jakamalla kyselylomakkeen mukana lyhyt kuvaus tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Lomakkeet kerättiin takaisin kuhunkin organisaatioon tai yksikköön sijoitettujen palautuslaatikkojen avulla. Kyselyyn vastaamiseen annettiin aikaa noin kaksi viikkoa ja palautus tehtiin henkilökohtaisesti tai sisäisen postin välityksellä. Vastaajien anonymiteettiä ei vaarannettu missään vaiheessa.

Organisaatioissa, joissa palautusprosentti oli alhainen, työnantajan edustajaa pyydettiin lähettämään sähköpostin tai sisäisen postin välityksellä kehotuspyyntö lomakkeen täyttämisestä ja palautusaikaa pidennettiin. Lomakkeita jaettiin yhteensä 944 kappaleita ja näistä palautui 493 kappaletta.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

50

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

161 muuttujaa ja 493 havaintoa.

Datan versio

2.0

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Oinas, Tomi (Jyväskylän yliopisto) & Jokivuori, Pertti (Jyväskylän yliopisto) & Ilmonen, Kaj (Jyväskylän yliopisto): Työaikapankki 2004 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2543

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Oinas, Tomi & Jokivuori, Pertti & Ilmonen, Kaj (2005). Työaikapankki -haavetta ja todellisuutta. Helsinki: Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus 284.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Oinas, Tomi (2009). Tyytyväisyys työaikapankkiin. Työelämäntutkimus 7 (2), 81-91.

Oinas, Tomi & Jokivuori, Pertti & Ilmonen, Kaj (2005). Työaikapankki - haavetta ja todellisuutta. Helsinki: Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus 284.

Teräväinen, Juha (2007). "4,8429 asteikolla 1-7." Mitä keskiarvo kertoo työyhteisön ilmapiiristä? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.