Display study description .

FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Arter, David (University of Aberdeen. Department of Politics and International Relations)
  • Widfeldt, Anders (University of Aberdeen. Department of Politics and International Relations)

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, vaalikampanjat, vaalipiirit, vaalirahoitus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Eduskuntavaaleja ehdokkaiden näkökulmasta tarkasteleva kysely on osa kansainvälistä Comparative Candidates Survey -tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin mm. kampanjointiin liittyviä kysymyksiä.

Aluksi kysyttiin, minä vuonna tai vuosina vastaaja on ollut eduskuntavaaliehdokkaana, ja minä vuosina hän on tullut valituksi kansanedustajaksi. Lisäksi haluttiin tietää, ovatko vastaajat ennen kansanedustajaehdokkaaksi tuloaan työskennelleet kansanedustajalla tai ministerillä heidän virallisessa toimessaan. Tämän jälkeen kysyttiin, mihin järjestöihin vastaajat kuuluvat.

Seuraavat kysymykset selvittivät kampanjointiin käytettyä aikaa sekä kampanjoinnin keinoja ja eri keinojen tärkeyttä. Vastaajat asettivat itsensä asteikolle sen mukaan, pyrkivätkö he hakemaan mahdollisimman paljon huomiota puolueelleen vai itselleen ehdokkaana. Tämän jälkeen haluttiin tietää, nostivatko ehdokkaat kampanjoissaan esille omien vaalipiiriensä ominaisia kysymyksiä. Lisäksi selvitettiin internetin käyttöä kampanjoinnissa sekä niitä asioita, joita vastaajat olivat kampanjoissaan korostaneet. Kyselyssä selvitettiin myös tukiryhmän jäsenten määrä, ammattikonsultin käyttäminen kampanjassa, kampanjabudjetti ja rahoituksen lähteet. Ehdokkaat kertoivat myös oman näkemyksensä siitä, millaiseksi he kampanjan alkuvaiheessa näkivät mahdollisuutensa tulla valituiksi. Lopuksi esitettiin demokratian toimivuuteen liittyviä kysymyksiä ja selvitettiin, kenen etua kansanedustajan tulisi vastaajien mielestä ensisijaisesti ajaa.

Taustakysymyksiä olivat sukupuoli, syntymävuosi, vaalipiiri ja puoluekanta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.