Display study description .

FSD2485 Kumulatiiviset kemikaaliriskit ja epävarmuudet - kansainvälinen asiantuntijakysely 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Assmuth, Timo (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Hildén, Mikael (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Lyytimäki, Jari (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

asiantuntijat, informaatio, kemikaalit, riskienhallinta, riskinarviointi, riskit

Abstract

Kysely on osa EU-rahoitteista NoMiracle-tutkimushanketta. Kyselyssä kartoitetaan asiantuntijoiden ja sidosryhmien käsityksiä erityisesti kemikaaleihin liittyvistä riskeistä, riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta.

Aluksi vastaajat arvioivat erityyppisen tiedon merkitystä ja roolia lakisääteisessä formaalissa riskienhallinnassa sekä julkisessa riskikeskustelussa. Tämän jälkeen esitettiin useita väittämiä, jotka liittyivät erilaisiin riskien arviointiin vaikuttaviin tekijöihin. Väittämissä käsiteltiin esimerkiksi kemikaaliriskien merkitystä ihmisille ja ympäristölle, asiantuntijoiden ja sidosryhmien roolia, sekä erilaisen tutkimustiedon merkitystä. Seuraavaksi vastaajat arvioivat karttamuotoista informaatiota yksittäisistä ja yhdistetyistä riskeistä. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen muun muassa yhdistelmäkartan selkeyteen, mielenkiintoisuuteen ja käyttökelpoisuuteen.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntija-asema.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.