Näytä aineistokuvailu.

FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006

Aineistonumero

FSD2413

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2413

Aineiston laatu

Kvalitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Isola, Anna-Maria
  • Larivaara, Meri
  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä" -kirjoituskilpailun kautta kerätyistä teksteistä. Kirjoituksia saapui eri puolilta Suomea, ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti eri väestöryhmiä, kuten lapsiperheitä, yksinhuoltajia, mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaissairaita, pienituloisia työntekijöitä, pienyrittäjiä, velkaantuneita, pitkäaikaistyöttömiä ja eläkeläisiä.

Kilpailuilmoitus julkistettiin 13.6.2006 lehdistötiedotteella, joka levisi eteenpäin muun muassa Suomen Tietotoimiston (STT) jakelun kautta. Useat maakuntalehdet ja valtakunnan tasolla ainakin Helsingin Sanomat uutisoivat kirjoituskilpailun käynnistymisen. Kilpailuilmoitus julkaistiin ainakin seuraavissa lehdissä: Karenssisanomat, Kelan Sanomat, Lapsemme ja Muuttuva perhe. Ilmoitusta levitettiin myös internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Todennäköisesti monet paikallislehdet ja ilmaisjakelut uutisoivat kilpailun tai julkaisivat kilpailuilmoituksen, mutta kaikkia julkaisukanavia ei ole kyetty jäljittämään.

Kirjoituskilpailun järjestävät pyysivät kirjastoja, työvoimatoimistoja sekä sosiaalitoimistoja laittamaan kilpailuilmoituksen asiakkaiden näkyville. Kirjastotoimen valtakunnallisilla verkkosivuilla julkaistiin ilmoitus, jossa toivottiin kaikkien maan kirjastojen pitävän kirjoituskilpailuilmoitusta asiakkaiden nähtävillä. Lisäksi kilpailun järjestäjät veivät Helsingin sosiaali- ja työvoimatoimistojen sekä A-klinikoiden ilmoitustauluille seinäilmoituksen ja jättivät asiakkaiden ulottuville kilpailusta tiedottavia lentolehtisiä. Kilpailuilmoitusta jaettiin myös Herttoniemen seurakunnan ruokapankin asiakkaille Helsingin Myllypurossa heinäkuussa 2006. Kilpailuilmoitus oli nähtävillä myös kirjoituskilpailun verkkosivuilla www.koyhyyskirjoitukset.org.

Kirjoituskilpailun järjestäjät valitsivat voittajat maaliskuussa 2006 ja tulokset julkistettiin 16.3.2007. Palkintoina jaettiin kolme 300 euron rahapalkintoa sekä yksi 100 euron runopalkinto. Alkuperäisestä kilpailuilmoituksesta poiketen kolme pääpalkintoa jaettiin tasasuuruisina eikä palkittuja tekstejä asetettu paremmuusjärjestykseen. Lisäksi viisi tekstiä palkittiin kunniamaininnalla.

Aineisto on jaettu P- ja S-sarjoihin formaatin mukaisesti (P=postitettu, S=sähköpostitse saatu). Kussakin aineistotiedostossa on useita kirjoituksia. Kustakin tiedostosta on laadittu sisällysluettelona toimiva index-tiedosto.

Kirjoituskilpailu oli täysin vapaamuotoinen, vastaukset olivat muodoltaan mm. omaelämänkerrallisia, fiktiivisiä, lapsuusmuisteloita ja runoja. Kirjoitusten pituus vaihtelee 1-20 sivun välillä. Vastauksia kilpailuun tuli yli 800, yhteenlaskettu sivumäärä on useita tuhansia. Tietoarkistoon arkistoitu sähköinen aineisto sisältää yhteensä 863 kirjoitusta. Aineiston määrästä johtuen jotkut tekstit voivat olla kahteen kertaan eri tunnuksella. Muutamat kirjoittajista ovat myös toimittaneet tekstistään kaksi eri versiota. Aineiston uusin arkistoversio 4.0 sisältää kirjoituksia, jotka eivät vielä olleet mukana aiemmissa aineiston versioissa.

Teksteissä useimmin toistuvat teemat olivat köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen. Useilla kilpailuun osallistuneella köyhyydellä on juurensa lapsuudessa ja perhetaustassa. Joukossa on myös paljon työkyvyttömiä ja lainantakaajia, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet maksuselvitykseen takaamansa lainan takia. Keskeinen teema kaikissa kirjoituksissa on arkisista asioista (syöminen, asuminen, laskujen maksaminen) selviäminen ja köyhyyden pitkittyminen.

Teksteissä nousee myös esiin tyytymättömyys sosiaalihuoltoon ja sosiaaliavustusten määrään. Useat tekstit kuvaavat henkistä jaksamista tukevia tekijöitä kuten maksuttomia kulttuuripalveluita, luontoa ja ihmissuhteita.

Kirjoituskilpailun aineistoa on julkaistu Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (2007) ja Rikas runo (2009) antologioissa.

Kirjoituskilpailua ja kirjoitusten keruuta olivat tukemassa seuraavat järjestöt ja yhteisöt:

Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen Mielenterveysseura (SMS), Suomen Punainen Risti (SPR), Suomen setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Isolta Networks, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö, Kustannusosakeyhtiö Avain, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö (TVY), Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto sekä Y-Säätiö.

Asiasanat

arki; henkilöhistoria; kirjoituskilpailu; kokemukset; köyhyys; pienituloisuus; selviytyminen; sosiaalihuolto; sosiaalitoimi; syrjäytyminen; työttömyys; velkaantuminen

Tieteenala/Aihealue

  • yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • sosiaalipolitiikka (CESSDAn luokitus)
  • tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen (CESSDAn luokitus)

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Kerääjät

  • Isola, Anna-Maria (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)
  • Larivaara, Meri (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)
  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)

Aineistonkeruun ajankohta

2006 – 2006

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi

Henkilö

Teksti

Perusjoukko/otos

Henkilöt, joilla on omia kokemuksia köyhyydestä

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Aineisto koostuu kaikista kirjoituksista jotka osallistuivat kirjoituskilpailuun.

Aineistonkeruun tekniikka

Oma kirjoitus tai päiväkirja

Keruuväline tai –ohje

Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Aineiston määrä

25 rtf-tiedostoa ja 25 vastaavaa rtf-muotoista index-tiedostoa, yhteensä noin 3000 sivua (11,6 megatavua). Aineistosta on monipuolinen HTML-versio (16,7 megatavua) omassa alihakemistossaan.

Datatiedostojen kieli

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla vain alkuperäiskielellä, niitä ei käännetä.

Datan versio

5.0

Katso myös

FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006

FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 5.0 (2011-03-23). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2413

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Julkaisut aineistosta

Anna-Maria Isola, Reetta Siukola & Minna Kukkonen (2019): Gendered Experiences of Poverty and Recognition in the Finnish Welfare State, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, DOI: 10.1080/08038740.2019.1604570

Bergroth, Harley (2014) "Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi" : luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Carlson, Matilda (2009). Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Furuholm, Tuuli (2018) Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista. Turku: Turun Yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma.

Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Hakkarainen, Tyyne (2010). Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistuneiden elämäntarinoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Hakkarainen, Tyyne (2012) "Ettei tarvitsisi roikkua milloin missäkin luukulla kerjäämässä..." - Tarveharkintainen sosiaaliturva köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress.

Hakovirta, Mia (2010). Köyhyys yksinhuoltajaperheiden lasten arjessa. Teoksessa: Köyhyys, tulojako ja eriarvoisuus. Juhlakirja Veli-Matti Ritakallion täyttäessä 50 vuotta 21.10.2010 (toim. Ervasti, Heikki & Kuivalainen, Susan & Nyqvist, Leo). Turku: Turun yliopisto. TCWR tutkimuksia; 2.

Harju, Sanni (2015). Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611302699

Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422

Holmi, Laura (2011). Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta. Köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-2011051610814.pdf

Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Isola, Anna-Maria (2014). Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöistä. Teoksessa Terveys ja sosiaalityö. Metteri, A. & Ylinen, S. & Valokivi, H. (toim.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789

Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621

Kainulainen, Riikka (2012). "Välillä olo on ollut kuin nuorallatanssijalla - koko ajan on vaarassa pudota". Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120183/urn_nbn_fi_uef-20120183.pdf

Kangas, Elina (2017). Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta. Turku: Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma.

Kukkonen, Laura (2016) Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Lehtonen, Heidi (2012) "Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä. Sosiologian/Sosiaaligerontologian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, Sanna-Liisa (2017). Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak tutkimus 1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-289-9

Lindroos, Inka (2008). Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Mikkonen, J. (2014). Coping strategies among marginalized youth in Finland. In A. Matthies & L. Uggerhöj (Eds.), Participation, marginalization and welfare services - concepts, politics and practices across European countries (pp. 219-238). Surrey: Ashgate.

Mikkonen, Juha (2011). Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.

Mikkonen, Juha (2012). Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja [verkkodokumentti]. Helsingin Optimistit ry ja EAPN-Fin. Helsinki: Erweko. http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.pdf [viitattu 5.10.2012].

Mikkonen, Juha, Typpö, Aija (2009). Rikas runo - Sanoja köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Nihti, Hanna-Kaisa (2008). Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa. Sosiaalityön sivuaineen laudaturtutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Nokela, Katri (2012). Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Nordström, Teija (2017). Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Pekkala, Matleena (2010) Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät arjesta köyhyyden keskellä? Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

Rajala, Milla (2016). KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20160337

Ruokonen, Reetta (2007). Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto.

Salomaa, Tiina (2014). Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Santa, Nina (2016). Väliinputoamisia. Mitä väliinputoaminen on, mistä se johtuu ja miten sitä voitaisiin estää? Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606021743

Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Sironen, Anna (2016). Ikääntyvälläkin lupa elää. Köyhyyden syyt ja vaikutukset ikääntyvän elämässä. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma 2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606153098

Taipale, Pekka (2008). Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.

Terna, Henna (2018). Vähävaraisten ruokavalio. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma.

Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343

Tiira, Päivi (2018). En halua syyttää kohtaloa, mutta toisaalta en jaksa jatkuvasti syyttää itseänikään. Narratiivinen tutkielma käännekohdista ja elämästä muutoksen jälkeen suurten ikäluokkien köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805311867

Tuohimetsä, Emilia (2014) Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana. Helsinki: Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.

Viertola, Laura (2012). "Minä en ole mitään, minusta ei tule mitään ja olenko koskaan mitään ollutkaan?" Fenomenologinen tutkimus köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa esiintyvistä perusturvattomuuden kokemuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Porin yksikkö, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05695.pdf

Viitanen-Fält, Susanna (2019). "Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön maisteritutkielma.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.