Näytä aineistokuvailu.

FSD2330 ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto

Aineistonumero

FSD2330

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2330

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Turun yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Muut tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Sirkiä, Timo (Tilastokeskus)

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kysyttiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä. Vapaa-ajan käyttöä kartoitettiin kysymällä muun muassa mitä vastaaja tekee vapaa-aikanaan, kuinka usein ja kuinka hyvin hän osaa nauttia omasta vapaa-ajastaan. Lisäksi kysyttiin, haluaako vastaaja olla vapaa-aikanaan yksin vai muiden seurassa ja mihin elämän eri osa-alueisiin hän haluaisi käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa.

Lomailuun liittyen kysyttiin, kuinka monta yötä vastaaja on viimeisen vuoden aikana ollut kaikkiaan poissa kotoa kyläilemässä tai lomailemassa. Loman määrää kartoitettiin kysymällä kuinka monta päivää hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut kaikkiaan poissa töistä palkallisella tai palkattomalla lomalla.

Liikunta- ja urheilutottumuksia käsiteltiin kysymällä vastaajan eniten harrastamaa urheilulajia, mitä peliä vastaaja pelaa useimmiten ja miten tärkeitä eri syyt ovat vastaajalle liikunnan harrastamiseen tai pelien pelaamiseen. Edelleen tiedusteltiin, mitä urheilua vastaaja katsoo TV:stä eniten ja mitä toiseksi eniten ja kuinka ylpeäksi hän tuntee itsensä kun Suomi menestyy kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Lisäksi esitettiin erilaisia urheiluun liittyviä väittämiä, tiedusteltiin syitä, jotka estävät vastaajaa viettämästä vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla ja kysyttiin, millaisten eri yhdistysten toimintaan vastaaja on osallistunut.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka onnelliseksi tai onnettomaksi hän tuntee itsensä ja millaiseksi hän kokee nykyisen terveydentilansa. Lisäksi kysyttiin, oliko edellinen päivä työ-, koulu- tai opiskelupäivä vai vapaa- tai lomapäivä, ja mihin aikaan vastaaja meni nukkumaan ja heräsi. Myös vastaajien pituutta ja painoa tiedusteltiin.

Liikunnan määrää kartoittavat kysymykset 26 ja 27 olivat Suomen kansallisia lisäkymyksiä. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän harrastaa ainakin lievästi hengästyttävää ja hikoiluttavaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan. Hyötyliikuntaa käsiteltiin kysymällä kuinka monta minuuttia vastaaja keskimäärin kävelee tai pyöräilee päivittäisillä työ- tai asiointimatkoillaan.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Asiasanat

ajankäyttö; fyysinen kunto; harrastukset; järjestöt; lautapelit; liikunta; loma; pelit; sosiaaliset suhteet; terveydentila; urheilu; vapaa-aika

Tieteenala/Aihealue

Sarja

ISSP (International Social Survey Programme)

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Tilastokeskus

Tuottajat

  • Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
  • Tilastokeskus
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Ajallinen kattavuus

2007

Aineistonkeruun ajankohta

2007-09-18 – 2007-12-11

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

15 - 74-vuotiaat suomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Lähdeaineistot

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -muuttujat perustuvat rekisteritietoihin.

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otanta

Systemaattinen satunnaisotanta väestörekisteristä. Lajittelujärjestys: kuntakoodi ja syntymäaika.

Otoskoko 2500, joista suomenkielisiä 95 % ja ruotsinkielisiä 5 %. Valituista vastaajista oli kykenemättömiä vastaamaan 8 henkilöä, joten lomake lähetettiin 2492 henkilölle. Lomakkeita palautettiin 1354. Kato: yhteensä 1138, joista kieltäytyneitä 37, osoite tuntematon 9 ja muusta syystä vastaamatta jättäneitä 1092.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

54,2 %

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

113 muuttujaa ja 1354 havaintoa.

Datan versio

1.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu lasten syntymävuodet, muuttuja k6.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

International Social Survey Programme (ISSP) & Blom, Raimo (Tampereen yliopisto) & Melin, Harri (Turun yliopisto) & Tanskanen, Eero (Tilastokeskus): ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2008-03-28). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2330

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Lisätietoja ja koko kansainvälinen aineisto (sis. englanninkielisen Suomen aineiston) on saatavana Saksan tietoarkistosta GESISistä: ZA4850: International Social Survey Programme: Leisure Time and Sports - ISSP 2007.

Julkaisut aineistosta

Lehtonen, Kati & Hakonen, Harto (2013). Basic information on civic activity in Finnish sports. Participation and volunteer work in sports clubs [online]. Jyväskylä: LINET research unit. http://www.likes.fi/filebank/803-Civic_activity_english_summary_112013.pdf [cited 11.12.2013]

Lehtonen, Kati & Hakonen, Harto (2013). Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Julkaisussa: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 6/2013, 7-17.

Lehtonen, Kati & Hakonen, Harto (2013). Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 274.

Suominen, Seppo (2010). Aktiivinen ja passiivinen liikkuja. Onko sama ihminen? Liikunta & Tiede 47(5).

Suominen, Seppo (2013). Essays on the demand for cultural performances [verkkodokumentti]. Vaasa: Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia 287. Taloustiede 8. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-483-4.pdf [viitattu 25.11.2013].

Zacheus, Tuomas (2008). Suomalaiset ja vapaa-aika. Raportti ISSP 2007 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 8.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.