FSD2288 Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Pietiläinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Keywords

Karjalan tasavalta, Venäjä, demokratia, identiteetti, kansalaistoiminta, luottamus, media, perhe, päätöksenteko, radio, sanomalehdet, televisio, toimeentulo, työolot, yhteiskunnallinen muutos

Abstract

Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002 tarkastelee petroskoilaisten, kontupohjalaisten ja prääsäläisten työntekoa, taloudellista toimeentuloa, joukkotiedotusvälineiden seurantaa ja muutoksen kokemista.

Työntekoa ja työoloja kartoitettiin useilla kysymyksillä vastaajan työpaikasta, työn ja koulutuksen vastaavuudesta, työsopimuksesta, sivutyöstä, työvälineistä, työn autonomiasta, työn henkisestä ja fyysisestä rasittavuudesta sekä työpaikan päätöksenteosta. Myös haastateltavien taloudellista tilannetta, toimeentuloa, ansioita, sosiaalietuuksia ja elintasoa tiedusteltiin.

Demokratiaan ja kansalaistoimintaan liittyen kysyttiin, kuinka autonomisia Karjalan päättäjien pitäisi olla suhteessa Moskovaan ja kuuluko vastaaja johonkin ryhmään tai järjestöön. Myös eri päätöksentekijöiden vaikutusvaltaa ja vastaajien luottamusta erilaisiin instituutioihin arvioitiin. Lisäksi vastaajalle esitettiin useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista, johtajuudesta, päätöksenteosta, tasa-arvosta, politiikasta, köyhyyden syistä, pärjäämisen edellytyksistä, kansallisesta identiteetistä, sekä yhteiskunnan, valtion ja yksilön rooleista. Lisäksi selvitettiin haastateltavien ulkomaanmatkoja.

Lopuksi tarkasteltiin tiedotusvälineiden käyttöä ja median vaikutusta. Kysyttiin mm. kuinka usein vastaajat katsovat televisiota, kuuntelevat radiota, lukevat eri sanomalehtiä ja miten he hankkivat kyseisiä lehtiä luettavakseen. Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä tietolähteitä he käyttävät eri, lähinnä politiikkaan ja talouteen liittyvien, uutisten seuraamisessa, millainen vaikutus medialla on ihmisten mielialaan ja onko vastaaja ollut yhteydessä median edustajiin. Lisäksi tiedusteltiin aikooko vastaaja äänestää tulevissa Karjalan tasavallan päämiehen vaaleissa ja kuka on oma suosikkiehdokas. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Karjalan median parhaita ja huonoimpia piirteitä. Haastateltavilta tiedusteltiin vielä tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin käytöstä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikäluokka, syntymävuosi, siviilisääty, lasten lukumäärä, kotitalouden koko, koulutus, ammatti, toimiala, työaika, työpaikan koko, bruttotulot, asumismuoto, kansallisuus sekä puolison ammatti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.