FSD2281 Kehitysyhteistyötutkimus 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ulkoasiainministeriö. Kehitysyhteistyöosasto

Keywords

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus, avustustoiminta, kansainvälinen yhteistyö, katastrofiapu, kehitysmaapolitiikka, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, määrärahat, tiedonlähteet, vaikuttaminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä Suomen kehitysyhteistyöstä, sen tärkeydestä, sisällöstä, päämääristä ja kohdentamisesta. Lisäksi esitettiin kysymyksiä YK:n vuosituhattavoitteista.

Haastatelluilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät kehitysyhteistyötä, mihin päin maailmaa ja mille aloille kehitysyhteistyötä pitäisi suunnata. Ne vastaajat, jotka tunsivat Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteita, nimesivät tuntemansa tavoitteet ja kertoivat, mistä ovat saaneet tavoitteisiin liittyvää tietoa. Kaikki haastatellut nimesivät mielestään kolme tärkeintä vuosituhattavoitetta. Vastaajilta kysyttiin myös, lisääkö kehitysyhteistyö heidän mielestään kansainvälistä turvallisuutta.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien kehitysyhteistyötä koskevan tiedon tarpeita, sekä sitä, mistä he ovat tietoa saaneet ja kuinka luotettavana he pitävät viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden antamaa tietoa liittyen kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön. Vastaajilta tiedusteltiin heidän suhtautumistaan Suomen kehitysyhteistyön prosentuaaliseen tasoon BKT:sta ja YK:n prosenttimääräiseen suositukseen. Ne vastaajat, jotka olivat sitä mieltä, että kehitysyhteistyömäärärahoja tulee nostaa, saivat kertoa myös kuinka määrärahojen kasvu tulisi rahoittaa.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tehokasta ja tuloksellista Suomen kehitysyhteistyö on. Heitä pyydettiin nimeämään kehitysyhteistyön vaikeimmat haasteet ja arvioimaan Suomen humanitaarisen avun ripeyttä, avun määrää ja avustuskohteiden valintaa. Lopuksi vastaajat saivat kertoa mielipiteensä siitä, miten yksittäiset ihmiset parhaiten voivat auttaa kehitysmaita.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, ammatti, perheen koko ja asuinlääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.