FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kauppi, Ulla (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

julkiset palvelut, järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, ohjaus, palvelutuotanto, päivähoito, päiväkodit, viranhaltijat

Abstract

Päivähoitotoimelle suunnattu kysely kartoittaa kuntien päivähoitopalvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä päivähoitotoimen johtavien viranhaltijoiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 päivähoitotoimen lisäksi myös päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja päivähoitopalveluista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi kuinka paljon kunnan päivähoidossa on lapsia, onko päivähoitoon jonoa, kuinka lapset jakautuvat eri ikäryhmien ja hoitopäivän pituuden kesken sekä mikä on yksityisen sektorin rooli päivähoidon järjestämisessä. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko kunnan päivähoidossa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka suuret olivat kunnallisten päivähoitopaikkojen täyttö- ja käyttöasteet. Vastaajilta kysyttiin sen jälkeen päivähoidon palvelutuotannosta. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi, mitä tuotantomalleja on käytössä eri palvelujen järjestämiseksi, onko tuottajia kilpailutettu, ovatko he tyytyväisiä palveluiden tämänhetkiseen toimivuuteen ja mikä taho tekee päätöksen muun muassa siirtymisestä ostopalveluiden käyttämiseen.

Sitten tarkasteltiin päivähoidon ohjausta ja johtamista kysymällä esimerkiksi mikä luottamushenkilöelin käsittelee kunnassa pääasiassa päivähoitoa koskevat asiat sekä esitettiin kyseisen luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä väittämiä ja pyydettiin arvioimaan eri tahojen vaikutusta päivähoitopalveluiden toimintaan. Lopuksi siirryttiin arvioimaan kehityspolitiikkaa. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi onko kunnan päivähoidossa ja päivähoitotoimessa toteutettu erilaisia muutoksia vuoden 1995 jälkeen ja millaisiin asioihin päivähoidon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, työkokemus, koulutustaso sekä sijaitseeko vastaajan työpaikka ja asuinpaikka samassa kunnassa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.