Display study description .

FSD2108 Lapsesta aikuiseksi: 42-vuotiaiden persoonallisuustestit 2001

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kinnunen, Ulla (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)

Keywords

itsearviointi, minäkuva, persoonallisuuden piirteet, persoonallisuus, persoonallisuustestit, sosiaalinen käyttäytyminen, temperamentti, tunteet

Abstract

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tässä tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa elämäntilannekyselyllä, haastattelulla, eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla ja persoonallisuustesteillä. 42-vuotiaana tutkittaville tehtiin myös perusteellinen terveystarkastus. Aineiston sisältämät persoonallisuustestit annettiin vastaajalle haastattelun yhteydessä kotona täytettäväksi.

Vastaaja täytti yhteensä kolme persoonallisuustestiä, joista ensimmäinen (Karolinska Scales of Personality) sisältää 135 kysymystä. Kysymykset ovat väitteen muodossa ja niissä tiedustellaan erilaisiin tilanteisiin liittyviä tottumuksia, mielipiteitä ja tunteita. Vastaaja arvioi, kuinka hyvin esim. seuraavat väitteet häntä kuvaavat; "Olen aina innokas kokeilemaan uusia asioita" ja "Joudun välillä pakokauhun valtaan". Testin tarkoituksena on arvioida vastaajan impulsiivisuutta, ahdistuneisuutta, myöntyväisyyttä ja vihan ilmaisemista.

Toisena persoonallisuustestinä on 67 kysymystä sisältävä NEO-PI, joka on lyhennetty versio alkuperäisestä 181 osion testistä. Testin avulla arvioidaan viittä universaalina pidettyä persoonallisuuden piirrettä, jotka ovat neuroottisuus, ekstroversio, avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Kysymyksiin on vastattu 5-portaisen asteikon mukaan (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä).

Kolmanneksi vastaaja täytti Adult Temperament Questionnairen (ATQ). Testi sisältää yhteensä 77 kysymystä ja niillä on tarkoitus selvittää neljää erilaista temperamentin osa-aluetta; tunteellisuus, kontrolli, ekstroversio ja hienovaraisuus. Myös tämän testin kysymykset ovat väitteen muodossa. Kysymyksiin on vastattu 7-portaisella asteikolla, jonka ääripäät ovat "kuvaa minua erittäin huonosti" ja "kuvaa minua erittäin hyvin". Testissä on esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä; "Minun on usein vaikeaa tehdä kahta asiaa vuorotellen" ja "Olen tavallisesti kärsivällinen ihminen". Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.