Display study description .

FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Keywords

asenteet, huumeet, ilkivalta, kiusaaminen, nuoret, nuorisorikollisuus, opettajat, oppilaat, päihteet, rikkomukset, rikokset, rikollisuus, vahingonteko, varkaus, väkivalta

Abstract

Tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten rikoskäyttäytyminen, rikosuhrikokemukset ja rikollisuutta koskevat asenteet. Kyselyssä selvitettiin luvatonta poissaoloa koulusta, kotoa karkaamista, ilman ajokorttia ajamista, seiniin kirjoittelua ja piirtelyä, omaisuuden vahingoittamista koulussa tai muualla, varastamista (myymälästä, koulusta ja kotoa), varastetun tavaran ostamista, auton varastamista, koulukiusaamista, tappeluun osallistumista, pahoinpitelyä, huumeiden käyttöä, lääkkeiden käyttöä päihteenä sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajamista.

Vastaajilta kysyttiin, olivatko he koskaan tehneet edellä mainittuja tekoja, ja jos vastaus oli myönteinen ja teko lainvastainen, tiedusteltiin, onko poliisi saanut tietää teosta. Lisäksi kysyttiin, olivatko vastaajat tehneet teon viimeisen vuoden aikana, ja jos olivat, niin kysyttiin, tekivätkö he teon yksin vai muiden kanssa, olivatko tehneet teon humalassa ja saiko joku tietää tästä teosta. Vastaajilta kysyttiin myös tekoa koskevia tarkempia kysymyksiä kuten mitä varasti kaupasta tai mitä huume maksoi. Tutkimuksessa kartoitettiin myös opettajiin kohdistuvaa kiusaamista ja häirintää sekä toisen puolesta varastamista.

Vastaajien asenteita lainrikkomiseen, lainrikkomisen syihin ja muihin ihmisiin kartoitettiin väitelausein. Myös vastaajien mielikuvia omasta itsestään sekä suhteita vanhempiin, opettajiin ja naapuruston aikuisiin kysyttiin väitelauseiden avulla. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, ovatko he itse joutuneet väkivallan tai varkauden kohteeksi.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, alkoholinkäyttö, vapaa-ajan toiminta ja seura, seurustelusuhteet, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, luokalleenjäänti, vanhempien ammatit ja työmarkkina-asema, perheen taloudellinen tilanne. Aineistossa on kaksi erilaista kuntatyyppimuuttujaa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.