Display study description .

FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sisäasiainministeriö. Poliisiosasto

Keywords

arviointi, kansalaiset, laatu, palvelut, poliisi, rikokset, roolit, turvallisuus, turvattomuus, uhrit

Abstract

Barometrissa selvitettiin kansalaisten käsityksiä turvallisuudesta, poliisin toiminnasta ja poliisipalveluiden laadusta. Aluksi vastaajat arvioivat asuinympäristönsä julkisia ja yksityisiä palveluita. Seuraavaksi Suomen sisäistä turvallisuutta ja poliisin roolia punnittiin useilla kysymyksillä. Vastaajat muun muassa arvioivat poliisin kykyä taata yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisin eri tehtäviä ja niiden tärkeysjärjestyksiä sekä kansainvälisen rikollisuuden uhkaa Suomessa.

Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja rikoksen pelkoa kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon eri asiat (mm. pahoinpitelyt, asuntomurrot, rattijuoppous ja seksuaalinen ahdistelu) huolestuttavat. Edelleen selvitettiin, kuinka turvalliseksi vastaaja kokee olonsa esimerkiksi kotona päiväsaikaan tai keskustassa pimeän tultua. Kysyttiin myös, miten vakava ongelma rikollisuus on lähiympäristössä ja onko vastaaja joutunut rikoksen uhriksi.

Poliisin tavoitettavuutta ja näkyvyyttä selvitettiin kysymällä, mihin numeroon vastaaja soittaisi poliisin apua tarvitessaan, kuinka usein poliisipartioita näkyy asuinalueella ja kuinka pitkä matka on lähimmälle poliisiasemalle. Poliisipalveluiden laatua arvioitiin kysymällä, onko vastaaja ollut yhteydessä poliisiin kuluneiden 12 kuukauden aikana, minkä asian takia, miten häntä kohdeltiin ja kuinka kauan asian hoitaminen kesti.

Lisäksi vastaajat arvioivat poliisin suhtautumista muista kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin sekä omaa luottamustaan poliisin toimintaan. He punnitsivat myös poliisin onnistumista mm. rikosten selvittämisessä, rikosten ennalta estämisessä, hälytystoiminnan nopeudessa ja yhteydenpidossa asukkaisiin.

Lopuksi kysyttiin, kuinka kauan vastaaja on asunut paikkakunnalla ja työskenteleekö vastaaja itse tai lähisukulainen poliisin palveluksessa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, pääasiallinen toiminta, siviilisääty, asuinlääni, asunnon tyyppi, alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä, ruokakunnan koko ja bruttovuosituloluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.