FSD1356 EVAn EU-asennetutkimus 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan unioni, Eurooppa, NATO, asenteet, europarlamentti, globalisaatio, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, mielipiteet, perustuslait, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, tulevaisuus

Abstract

EVAn EU-asennetutkimus 2003 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyydestä ja kansainvälisistä kysymyksistä yleensä. Tässä tutkimuksessa tutkimussarjan aihepiiriä on siis laajennettu koskemaan EU-kysymysten lisäksi muitakin kansainvälisiä asioita.

Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen EU-jäsenyydestä sekä muihin kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Kysymyssarjassa käsiteltiin esimerkiksi EU:n taloudellista ja sotilaallista yhteistyötä sekä EU:n suhdetta Yhdysvaltoihin ja kansainväliseen kehitykseen yleensä. Toisena teemana oli Euroopan unionille laadittavat perustuslailliset sopimukset. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä erilaisista sopimusten sisältöön kohdistetuista ehdotuksista ja näkemyksistä. Yksittäiset näkemykset koskivat esimerkiksi EU:n kiinteyttä ja rakennetta, yhteistä puolustusta, verotusta, europarlamentin toimivaltaa suhteessa yksittäisten jäsenmaiden valtaan sekä mahdollisen EU:n presidentin valintaa. Tulevaisuuden tapahtumia ja kehityskulkuja pyydettiin arvioimaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensin vastaajat arvioivat erinäisten tapahtumien toteutumisen todennäköisyyttä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja sen jälkeen sitä, kuinka toivottavia kyseiset tapahtumat vastaajan mielestä ovat. Arvioitavat tapahtumat liittyivät esimerkiksi Suomen asemaan EU:ssa, Euroopan unionin kehitykseen yleensä, Pohjoismaiden yhteistyöhön, kansainvälisiin konflikteihin ja terrorismiin, YK:n vaikutusvaltaan ja kansainväliseen kauppaan. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia julkisuudessa esitettyjä NATO-jäsenyyteen liittyviä väitteitä, jotka koskivat mm. Baltian maiden ja Venäjän NATO-suhteen vaikutusta Suomen NATO-jäsenyyteen sekä Suomen mahdollista asemaa, turvallisuutta ja vaikutusvaltaa NATO:ssa. Suhtautumista kansainväliseen talouteen ja politiikkaan kartoitettiin kysymyksillä, jotka koskivat esimerkiksi kansainvälisen kaupan tasa-arvoisuutta, kehitysyhteistyötä ja ympäristöasioita. Viimeisen kysymyssarjan teemana olivat mielikuvat Euroopan Unionista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Euroopan unioniin liittyviä ominaisuuksia ja luonnehdintoja. Luonnehdinnat kuvasivat esimerkiksi EU:n edistyksellisyyttä vs. taantuvuutta, tehokkuutta vs. byrokraattisuutta ja demokraattisuutta vs. epätasa-arvoisuutta. Lopuksi kysyttiin, miten vastaajat nykyään suhtautuvat Suomen EU-jäsenyyteen, markan korvautumiseen eurolla vuonna 2002 sekä EU:n laajentumiseen uusiin jäsenmaihin Itä-Euroopassa. Lisäksi kysyttiin, miten varmana vastaajat pitävät äänestämistään seuraavissa eurokansanedustajien vaaleissa sekä miten he uskovat yleiselle äänestysaktiivisuudelle käyvän seuraavissa vaaleissa.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.