Display study description .

FSD1322 Hyvinvointi 1998

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kansaneläkelaitos (KELA)
  • Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos

Keywords

elintaso, hyvinvointi, sosiaaliturva, taloudellinen tila, terveydenhuolto, terveys, toimeentulo, työttömyys, vähävaraisuus

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Vastaajilta kysyttiin heidän terveydentilastaan kuten psykosomaattisesta oireilusta. Edelleen tiedusteltiin rajoittaako jokin tekijä (esim. terveydentila tai asunnon tilavuus) heidän mahdollisuuksiaan mielekkääseen elämään. Vastaajien mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta, veroista sekä työttömyydestä kartoitettiin väitelausein, jotka olivat osittain erilaiset A- ja B-lomakkeissa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin erilaisten tavoitteiden, kuten sosiaalisen syrjäytymisen estämisen, tärkeyttä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimeentulotuen tasoa sekä millaista toimeentulotukea he itse pitäisivät kohtuullisena. Heiltä tiedusteltiin myös kotitalouden kuukausituloja tulomuodoittain sekä kuukausittaisia menoja. Edelleen tiedusteltiin mielipidettä kotitalouden elintasosta sekä toimeentulosta. Vastaajilta kysyttiin myös säästämisestä sekä lainanottomahdollisuuksista. Kotitalouden taloudellista vaikeuksista viimeisen vuoden aikana tiedusteltiin erilaisten taloudellisten tekijöiden aiheuttamaa turvattomuutta, maksukyvyn ongelmien ja vähävaraisuuden toistuvuutta sekä vaikeuksien ratkaisuyrityksiä.

Lisäksi avo- tai avioliitossa olevilta tiedusteltiin puolison työntekoon liittyvistä asioista, työssäkäyviltä kysyttiin työsuhteesta ja työttömänä tai lomautettuna olevilta työttömyyden tai lomautuksen syistä ja kestosta. Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipiteitä lomakkeesta ja tutkimusaiheesta.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, kotitalouden jäsenten lukumäärät, korkein koulutus, pääasiallinen toiminta nyt ja viimeisen kahden vuoden sisällä sekä puoluekanta.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.