Näytä aineistokuvailu.

FSD1306 Yksi päivä mediaa 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Yksi päivä mediaa 2001

Aineistonumero

FSD1306

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1306

Aineiston laatu

Kvalitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Yleisradio (YLE). Yleisötutkimus
  • Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskus
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty syystalvella 2001 Yle:n teksti-tv:ssä, televisio- ja radiokanavilla sekä 30 eri sanomalehdessä esitetyn kirjoituspyynnön avulla. Suomalaisia on pyydetty kertomaan, mitä he ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet torstaina 29.11.2001. Tavoitteena on ollut selvittää, mikä rooli eri medioilla on päivän aikana heidän elämässään, herättääkö media keskustelua kotona tai töissä ja onko media yksityinen vai sosiaalinen kokemus. (ks. Aineiston tiedostot.)

Yksittäiset kirjoittajat ovat päiväkirjoissaan vaihtelevasti kertoneet siitä, mitä he kyseisenä päivänä ovat katsoneet, kuunnelleet ja lukeneet ja mitä ajatuksia ja tunteita media on heissä herättänyt. Osa kirjoituksista on hyvin lyhyitä, osa useita sivuja. Sähköiseen muotoon tutkimusta varten on arkistoitu 751 mediapäiväkirjaa.

Suurin osa kirjoittajista on yli 45-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita on noin kymmenesosa kaikista. Koululaisten vastauksista suurin osa vain SKS:n arkistossa, ei sähköisenä.

Asiasanat

Internet; aikakauslehdet; arkielämä; elämismaailma; joukkoviestimet; joukkoviestintä; kansainvälisyys; kirjat; kokeminen; kokemukset; lehdistö; mainonta; media; media; media; mediakulttuuri; medialukutaito; perhe-elämä; radio; sanomalehdet; suomalaisuus; televisio; tiedonvälitys; työelämä; uusmedia; viestimet; viestintä

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Ruohomaa, Erja (Yleisradio (YLE). Yleisötutkimus)
  • Nirkko, Juha (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto)
  • Eskola, Katarina (Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskus)

Ajallinen kattavuus

2001-11-29

Aineistonkeruun ajankohta

2001-11-30 – 2001-12-23

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Kirjoitustaitoiset ja -halukkaat suomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kirjoituskehoitus oli suunnattu kaikille suomalaisille, mutta tavoittamattomiin saattoi jäädä osa niistä ihmisistä, jotka seuraavat vain kaupallisia kanavia. Aineistoa ei pyrittykään saamaan tilastollisesti edustavaksi.

Aineistonkeruun tekniikka

Oma kirjoitus tai päiväkirja

Keruuväline tai –ohje

Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Aineiston muokkaus

Aineisto on tallennettu ilman muotoiluja ISO 8859-1 Ascii-merkistöllä tekstitiedostoiksi, joita voi lukea ja käyttää lähes kaikilla tekstinkäsittelyohjelmilla ja kvalitatiivisten aineistojen käsittelyyn tarkoitetuilla analyysi- ja muokkausohjelmilla. Alkuperäisen aineiston kukin tekstitiedosto oli nimetty koodilla, jossa näkyi vastaajan numero, sukupuoli, syntymävuosi (a= jos ei tiedossa, vaan arvioitu) ja asuinalue. Esimerkiksi tiedostonnimi 0074M198004.txt tarkoitti, että vastaaja numero 74 on mies, joka on syntynyt 1980 ja asuu Varsinais-Suomessa. Asuinaluetunnukset olivat seuraavat: 01 Pääkaupunkiseutu, 02 Muu Uusimaa, 03 Itä-Uusimaa, 04 Varsinais-Suomi, 05 Satakunta, 06 Kanta-Häme, 07 Pirkanmaa, 08 Päijät-Häme, 09 Kymenlaakso, 10 Etelä-Karjala, 11 Etelä-Savo, 12 Pohjois-Savo, 13 Pohjois-Karjala, 14 Keski-Suomi, 15 Etelä-Pohjanmaa, 16 Pohjanmaa, 17 Keski-Pohjanmaa, 19 Kainuu, 20 Lappi, 21 Ahvenanmaa, 22 ulkosuomalaiset. Tietoarkistossa muodostettiin aineistosta yksi xml-tiedosto, josta on tehty sekä rtf-tiedosto että html-tiedosto.

Aineiston määrä

HTML-tiedosto (4600 KB) ja RTF-tiedosto (5800 KB). Aineisto koostuu paperilla postitse tulleista 550 yksityishenkilön ja 728 koululaisen mediapäiväkirjoista sekä sähköpostitse tulleista 310 mediapäiväkirjasta ja sähköpostin liitetiedostoina tulleista 510 mediapäiväkirjasta. Sähköisessä muodossa oleva Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston välittämä aineisto koostuu 751 mediapäiväkirjasta.

Datatiedostojen kieli

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla vain alkuperäiskielellä, niitä ei käännetä.

Datan versio

2

Aineiston käytössä huomioitavaa

Elektronisesta aineistosta puuttuu suurin osa kouluista tulleista vastauksista. Aineistosta on poistettu liian lyhyiksi tulkitut noin 100 päiväkirjaa (esimerkiksi vain parin sanan sähköpostiviestit) ja muutoin tutkimuskäyttöön kelpaamattomat 24 päiväkirjaa. Paperimuodossa tulleet mediapäiväkirjat on arkistoitu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon (yhteensä 2899 leimattua eli arkistossa numeroitua sivua).

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Yleisradio (YLE) & Jyväskylän yliopisto & Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS): Yksi päivä mediaa 2001 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2 (2009-06-15). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1306

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Erityisehdot

Aineisto saattaa sisältää tunnistetietoja, joita ei ole muutettu (esim. henkilönimiä, asuinpaikkatietoja, työpaikkojen ja vastaavien nimiä). Aineisto-otteita julkaistaessaan jatkokäyttäjän tulee tapauskohtaisesti harkita, mitä tietoja otteesta täytyy poistaa tai muuttaa tutkimuseettisten käytäntöjen mukaisesti.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Julkaisut aineistosta

Alasuutari, Pertti (2006). Median arkikäyttö ja julkinen ohjelmatoiminta. Yhteiskuntapolitiikka 71(4), 361-372.

Kytömäki, Juha & Nirkko, Juha & Suoninen, Annikka (2003). Yksi päivä mediaa. SKS, Kansanelämän kuvauksia; 63. Tampere.

Niemelä, Raimo (2006). Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta. Oulu: Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis Humaniora; B74.

Panula, Tuula (2005). Lehden lukemisella ja aamukahvilla se päivä alkaa. Tutkimus median asemasta suomalaisen arjessa. Pro gradu -tutkielma. Kulttuurien tutkimuksen laitos/Folkloristiikka. Helsingin yliopisto.

Ruohomaa, Erja (2002). Yksi päivä mediaa 29.11.2001. Päiväkirjat tutkimuksen kohteina. Helsinki: YLE Yleisötutkimus. Tutkimuksia; 1/2002.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.