Näytä aineistokuvailu.

FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995

Aineiston rinnakkainen nimi

KONSE 1995Kuka on köyhä? 1995

Aineistonumero

FSD1219

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1219

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Kangas, Olli (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)
  • Ritakallio, Veli-Matti (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Muut tekijät

  • Laudatur-opintojaksoon "Kuka on köyhä?" osallistuneet opettajat ja oppilaat.

Sisällön kuvaus

Vastaajilta tiedusteltiin aluksi heidän asumistaan koskevia tietoja kuten asumismuotoa, asunnon ominaisuuksia, omistusasunnon hintaa sekä tyytyväisyyttä asumistilanteeseen. Lisäksi kysyttiin työssäkäyntiin liittyviä asioita kuten vastaajan ja hänen puolisonsa ammattia, työn jatkuvuutta sekä työttömyysturvan muotoa työttömyyden sattuessa. Edelleen kysyttiin vastaajan lapsuudenkodin taloudellisen toimeentulon laatua sekä huoltajan ammattia. Vastaajan elintasoon liittyen kysyttiin kuinka tyytyväinen hän on nykyiseen elintasoonsa, minkälainen se on verrattuna viiden vuoden takaiseen ja minkälaiseksi hän arvioi elintasonsa viiden vuoden kuluttua.

Erilaisista hyödykkeistä ja palveluista vastaajilta tiedusteltiin niiden välttämättömyydestä tai tarpeettomuudesta tämän päivän suomalaiselle aikuiselle. Edelleen kysyttiin ovatko tietyt hyödykkeet ja palvelut vastaajalle välttämättömiä ja onko hänellä niihin varaa. Arvioitavina olivat mm. erilaiset kodinkoneet, vaatetus, ruokailu ja asunnon ominaisuudet, julkiset liikennevälineet, vapaa-ajan vietto, parturissa käyminen, vakuutukset ja kulttuuripalvelut. Lapsiperheiltä kysyttiin onko heillä mahdollisuutta leikkikalujen ja harrastusvälineiden hankkimiseen, omaan makuuhuoneeseen yli 7-vuotiaalle lapselle tai huviretkelle kerran viikossa. Vastaajilta kysyttiin myös tulisiko sosiaalietujen turvata vastaajan edellä välttämättömiksi katsomat hyödykkeet ja palvelut.

Vastaajien niukkuuden kokemuksia kartoitettiin kysymällä ovatko he pystyneet viime aikoina tekemään haluamiaan hankintoja ja asioita sekä mitä hankintoja he ovat viimeisen vuoden aikana tehneet. Edelleen kysyttiin minimituloa, jolla he juuri ja juuri tulisivat toimeen, sekä toimeentuloa nykyisillä kuukausituloilla. Lisäksi heiltä tiedusteltiin minimituloa yhdelle aikuiselle sekä kahden aikuisen ja kahden lapsen perheelle sekä mielipidettä riittääkö toimeentuloturvan vähimmäisnormi em. perheelle.

Käsityksiä toimeentulotuen saajista tutkittiin esittämällä väittämiä toimeentulotuen asiakkaista tai toimeentulotuen tarpeessa olevista. Vastaajilta kysyttiin myös tuntevatko he olevansa ylivelkaantuneita tai köyhiä, ovatko he toimeentulotukeen oikeutettuja tai sitä jo saaneita ja mitkä ovat heidän tulojensa ja menojensa määrät kuukaudessa. Opiskelevilta vastaajilta kysyttiin myös ovatko he ottaneet opintolainaa kuluvana vuotena. Taustatietoina olivat syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, ruokakunnan rakenne, asuinpaikka 14-vuotiaana ja nykyisin, korkein koulutus, oma ja puolison pääasiallinen toiminta, sosioekonominen asema ja koko perheen kuukausitulot.

Asiasanat

asuminen; elintaso; hyödykkeet; kulutus; köyhyys; lainat; menot; palvelut; sosiaalietuudet; toimeentulo; toimeentulotuki; tulot; työllisyys

Tieteenala/Aihealue

  • yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus (CESSDAn luokitus)
  • sosiaalipolitiikka (CESSDAn luokitus)

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Kerääjät

  • Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos.

Tuottajat

  • Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos

Ajallinen kattavuus

1995

Aineistonkeruun ajankohta

1994-12 – 1995

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Kotitalous

Perusjoukko/otos

Suomen 18 - 70-vuotias väestö

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

3000 henkilön otos poimittiin Väestön keskusrekisteristä, ja kysely lähetettiin postitse.

Posti ei tavoittanut 141 otokseen kuulunutta henkilöä. Kahden karhuntakierroksen jälkeen lomakkeita palautui 1859 kappaletta.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

65

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

188 muuttujaa ja 1859 havaintoa.

Datan versio

2.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto ei sisällä avokysymyksen 34 vastauksia. Kysymyksen 61 vastausvaihtoehtoon 1 liittyvä muuttujaa puuttuu. Kysymykseen 11 liittyvä muuttuja on poistettu arkistoinnin yhteydessä epäselvän koodauksen vuoksi.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Kangas, Olli (Turun yliopisto) & Ritakallio, Veli-Matti (Turun yliopisto): Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-08-08). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1219

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Aineistossa käytetty ammattiluokitus: Pohjoismainen ammattiluokitus 1981

Kuka on köyhä? : köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. [Helsinki] : Stakes - (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia ; 65)

Julkaisut aineistosta

Aalto, Tiina (1996). Epävakaiden työmarkkina-asemien kasautuminen samaan parisuhteeseen. Teoksessa: Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996), 157-176. Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Angerpuro, Kirsi (1996). Mikä selittää tyytyväisyyskokemukset? Tulojen, toimeentulon muutosten ja viiteryhmän valinnan vaikutus tyytyväisyyden kokemiseen. Teoksessa: Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Forssén, Katja (1996). Paljonko lapset maksavat? Sosiaalisen konsensuksen metodi kulutusyksikkölukujen määrittelyssä. Teoksessa: Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Kangas, Olli & Ritakallio, Veli-Matti (2003). Eri metodit, eri trendit - köyhyys Suomessa 1990-luvulla. Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja; A 13/2003.

Kangas, Olli & Ritakallio, Veli-Matti (2003). Moniuloitteisen köyhyyden trendit 1990-luvulla. Teoksessa: Laman varjo ja nousun huuma (toim. Olli Kangas). Helsinki: Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; 72.

Kangas, Olli & Sikiö, Jaana (1996). Kunnon kansalaisia vai laiskoja lurjuksia? Suomalaisten käsitykset toimeentulotuen saajista. Teoksessa: Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Kuoppala, Mikko & Ritakallio, Veli-Matti & Salmela, Tapio (1996). Ovatko opiskelijat köyhiä? Yliopisto-opiskelijoiden toimeentulo. Teoksessa: Kuka on köyhä? Köyhyys 1990-luvun puolivälin Suomessa (1996). Toim. Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio. Helsinki: Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia; 65.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.