Display study description .

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: aineistot 1983-1991

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nummenmaa, Anna Raija (Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)

Keywords

aikuistuminen, ammatit, arvot, elämänkaari, ihmissuhteet, koulutus, koulutussuunnittelu, perhe, sukupuoli, tyytyväisyys, työhönsijoittuminen, työmarkkinat, urasuunnittelu, vanhemmat, yhteiskunnallinen muutos

Abstract

Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty postikyselyinä 1987, 1991 ja 1994.

Tämä aineisto sisältää pääosin projektin tutkimukset vuosilta 1983, 1987 ja 1991 niiden vastaajien osalta, jotka ovat osallistuneet vähintään kahteen projektin tutkimukseen. Muuttujat q1-q42 ovat syksyn 1983 peruskyselystä, q43-q59 syksyn 1987 seurantakyselystä ja q60-q108 syksyn 1991 seurantakyselystä. Näissä tutkimuksissa tarkasteltiin aikuistuvien nuorten koulutus- ja urasuunnittelua sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Vuoden 1983 perusselvityksen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa sitä, miten yleisesti tytöt ja pojat suunnittelivat toisen sukupuolen perinteisiä ammatteja ja mitkä kehitykselliset ja rakenteelliset tekijät ammatinvalintaa selittivät. Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti vastaajien koulutus- ja ammattisuunnitelmia, perherakenteita sekä vanhempien ja isovanhempien koulutus-, ammatti- ja työtaustoja. Lisäksi tutkittiin ammatinvalintaan liittyviä arvoja.

Vuosien 1987 ja 1991 seurantakyselyissä kartoitettiin nuorten tekemisiä vuoden 1984 jälkeen. Vastaajia pyydettiin spesifioimaan peruskoulutuksen jälkeistä koulutus-, työ- ja perhehistoriaansa sekä pääasiallista toimintaansa puolivuosittain. Heidän piti niin ikään eritellä sitä, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä ja sen eri osa-alueisiin tutkimushetkellä. Aineistojen taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, peruskoulutus, siviilisääty ja lasten lukumäärä.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.