Näytä aineistokuvailu.

FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Kaupunkipalvelututkimus 2001

Aineistonumero

FSD1205

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1205

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 2001 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä mm. kuntapalveluista ja kunnan hallinnosta. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, peruskoulusta ja lukiosta, terveyspalveluista, maahanmuuttajien määrästä, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, Internet-palveluista, puhelinpalveluista, tiedottamisesta, erilaisten palvelujen rahoittamisesta sekä mahdollisista vaikeuksista, joita vastaaja itse tai joku hänen perheenjäsenistään on kohdannut arkielämässä. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien mahdollisia muuttoaikeita sekä selvitettiin turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia asuinkunnassa. Taustakysymyksinä olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, omistaako auton, mitä kulkuvälinettä käyttää työmatkoihinsa ja työmatkan pituus.

Asiasanat

Internet; arkielämä; asuminen; julkiset palvelut; kaupungit; koulunkäynti; kulttuuripalvelut; kunnat; lastenhoito; liikuntapalvelut; maahanmuuttajat; terveydenhoito; tiedotus; turvallisuus

Tieteenala/Aihealue

  • yhteiskuntatieteet (OKM:n tieteenalaluokitus)
  • sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus (CESSDAn luokitus)
  • sosiaalipolitiikka (CESSDAn luokitus)

Sarja

Kaupunkipalvelututkimukset

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Efektia

Tuottajat

  • Efektia

Ajallinen kattavuus

2001

Aineistonkeruun ajankohta

2001

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi, Alavus, Espoo, Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Jämsänkoski, Järvenpää, Kangasala, Kankaanpää, Karkkila, Karvia, Kemi, Kerava, Kiiminki, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuusankoski, Lieto, Liminka, Lumijoki, Nokia, Nurmijärvi, Orimattila, Oulu, Pietarsaari, Porvoo, Rantsila, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Tampere, Vaasa

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Tutkimukseen osallistuneiden kuntien 18-70-vuotias väestö

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta

Otoksen koko vaihteli kunnan koon mukaan. Mukana olevat kunnat ilmoittautuivat tutkimukseen Efektian tarjouksen perusteella. Vastaajat kustakin ilmoittautuneesta kunnasta valittiin perusjoukosta satunnaisesti.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Vastausprosentti

59,8 %

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

256 muuttujaa ja 13343 havaintoa.

Datan versio

3.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumeromuuttuja. Myös ikä- ja lasten lukumäärää kuvaaviin muuttujiin k02 ja k11 on tehty luokittelua.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Miettinen, Heikki (Efektia) & Varhe, Seppo (Efektia): Kaupunkipalvelututkimus 2001 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 3.0 (2018-09-07). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1205

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Miettinen, Heikki (2001). Kuntapalvelut 2001. Helsinki : Efektia. - (Tutkimuksia 154)

Julkaisut aineistosta

Björmans, Janina (2006). Olika samhällsgruppers attityder till det offentliga servicesystemet. Vasa: Åbo Akademi. Pro gradu i socialpolitik.

Häkkinen, Timo (2007). Asumisen ja asuinalueen laatu: sosiaalisen pääoman ja kuntakoon näkökulmat. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Hämäläinen, Maria (2005). Perusterveydenhuollon kustannus-vaikuttavuus. Espoon, Helsingin, Kemin, Kuusankosken ja Tampereen perusterveydenhuollon kustannusten sekä kuntalaisten tyytyväisyyden kohtaaminen vuosina 1993, 1997 ja 2001. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.

Lindholm, Arto & Simovaara, Jyrki & Cantell, Timo & Mielonen, Helena (2011). Kulttuurin yleisötutkimus opinnäytetyönä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-456-115-0

Miettinen, Heikki (2001). Kuntapalvelut 2001. Helsinki: Efektia. Tutkimuksia 154.

Myllyniemi, Harri (2006). Rationaalisen tuolla puolen eli tutkimus ulkona kävelyn koetusta turvattomuudesta suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Uitus-Mäntylä, Katja (2003). Raha ratkaisee - vai ratkaiseeko? Taloudellisen resurssoinnin vaikutus kuntalaisten mielipiteisiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Valkama, Elisa (2004). Velkaneuvonta 2000-luvun alussa: talous- ja velkaneuvontalain vaikutukset asiakaskyselyn ja tilastotietojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 208.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.