Display study description .

FSD1137 Kunnallisalan ilmapuntari 1995: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanjohtajat, kunnat, kuntaliitokset, säästäminen, vaikuttaminen, vallanjako, valtionavut, valtionosuudet

Abstract

Kunnallisjohdolta kysyttiin kuntien talouden kohennuskeinoista usean kysymyksen avulla. Heiltä tiedusteltiin erilaisten säästökeinojen hyväksyttävyyttä sekä toimintoja, joiden menoja voi karsia, mikäli kunnan on pakko säästää. Säästöjen jatkamisen tarpeellisuutta ylipäänsä kysyttiin myös sekä palvelutuotannon rahoittamista veronkorotuksin. Lisäksi tiedusteltiin, mitkä palvelut kuuluvat ehdottomasti kunnan tehtäviin ja toisaalta, mistä kunta voisi luopua ja jättää vastuun muille tahoille. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluiden kehitystä kotikunnassaan yleisesti edellisten kolmen vuoden aikana. Suhtautumista kuntaliitoksiin selvitettiin myös useamman kysymyksen avulla.

Lisäksi selvitettiin vielä mm. valtion ja kuntien välistä tiedonkulkua, kunnallisten toimijoiden ja sidosryhmätahojen vaikutusvaltaa kunnan asioista päätettäessä sekä tahoja, joilla on vastaajien kotikunnissa liikaa tai liian vähän valtaa. Lisäksi tiedusteltiin joidenkin valtiollisten, alueellisten ja yksityisten toimijoiden hyödyllisyyttä kunnan toiminnan kehittämisessä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan valtion ohjauksen tulevaisuuden kehitystä ja nykyistä tilaa. Lisäksi tutkittiin kunnan asioiden käsittelyä erilaisissa tiedotusvälineissä sekä käsityksiä lääni- ja maakuntatason toimijoiden ominaisuuksista.

Taustamuuttujia olivat vastaajan asema kunnan johdossa ja sukupuoli sekä kunnan asukasmäärä ja sijaintilääni.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.