Näytä aineistokuvailu.

FSD1135 Sosiaalibarometri 2000

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaaliset oikeudet, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta kysyttiin eri tahojen (esim. perhe, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta sekä kolmannen sektorin merkityksestä toiminta-alueella.

Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä tiedusteltiin arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä. Vastaajilta kysyttiin sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksista asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä tiedusteltiin sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta ja turvaamisesta toiminta-alueella sekä asiakkaiden oikeusturvan toteutumisesta ja oikeuspalveluiden saatavuudesta. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön toiminta-alueesta, toimintayksiköistä, alueellisesta kattavuudesta, toiminnan rahoituksesta, toiminnan painopisteistä ja eri toimintamuotojen kuten kuntoutus- ja hoitopalvelujen tärkeydestä. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike sekä aluemuuttujia.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.