Display study description .

FSD1135 Sosiaalibarometri 2000

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaaliset oikeudet, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta kysyttiin eri tahojen (esim. perhe, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta sekä kolmannen sektorin merkityksestä toiminta-alueella.

Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä tiedusteltiin arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä. Vastaajilta kysyttiin sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksista asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä tiedusteltiin sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta ja turvaamisesta toiminta-alueella sekä asiakkaiden oikeusturvan toteutumisesta ja oikeuspalveluiden saatavuudesta. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön toiminta-alueesta, toimintayksiköistä, alueellisesta kattavuudesta, toiminnan rahoituksesta, toiminnan painopisteistä ja eri toimintamuotojen kuten kuntoutus- ja hoitopalvelujen tärkeydestä. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike sekä aluemuuttujia.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.