Näytä aineistokuvailu.

FSD1133 Sosiaalibarometri 1998

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta.

Vastaajilta pyydettiin arviota kolmannen sektorin merkityksen suuruudesta mm. vertaistoiminnassa sekä eri tahojen (esim. itseapu, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Heiltä tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä eri tahojen merkityksestä alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksesta asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä kysyttiin mielipidettä sosiaalipoliittisista kysymyksistä kuten universalismin kestävyydestä, tarveharkinnan muutoksista, muuttoliikkeen vaikutuksista ja kolmannen sektorin merkityksestä. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön toimintamuotojen muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä muutoksista järjestön alueellisessa yhteistyössä. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike ja maakunta.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.