FSD1133 Sosiaalibarometri 1998

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta.

Vastaajilta pyydettiin arviota kolmannen sektorin merkityksen suuruudesta mm. vertaistoiminnassa sekä eri tahojen (esim. itseapu, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Heiltä tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä eri tahojen merkityksestä alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksesta asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä kysyttiin mielipidettä sosiaalipoliittisista kysymyksistä kuten universalismin kestävyydestä, tarveharkinnan muutoksista, muuttoliikkeen vaikutuksista ja kolmannen sektorin merkityksestä. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön toimintamuotojen muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä muutoksista järjestön alueellisessa yhteistyössä. Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike ja maakunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.