Display study description .

FSD1132 Sosiaalibarometri 1997

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanneesta sekä arviota mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Heiltä tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä sekä eri työtapojen toimivuudesta organisaatiossa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin tämän hetkisiä tunnelmia ja mielialoja. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden muutoksista. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin asiakkaiden tilanteesta eri elämän osa-alueilla kuten ihmissuhteet ja asumistilanne.

Vastaajilta kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta. Lisäksi heiltä kysyttiin eri tahojen (esim. perhe, järjestöt, kunta) merkityksestä avun ja tuen tuottamisessa. Vastaajilta tiedusteltiin mielipiteitä sosiaalipoliittisista kysymyksistä kuten perustoimeentuloturvajärjestelmän toimivuudesta. Heiltä kysyttiin myös eri tekijöiden merkitystä toiminta-alueen tulevaisuuteen (esim. kansainvälistyminen) sekä organisaation toimintatapojen kehittämiseen (esim. asiakkuuden uudelleen määrittely). Taustamuuttujina olivat vastaajan virka-asema tai -nimike ja kolme aluemuuttujaa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.